نحوه محاسبه تضامین

٦ – ٧٠) در صورت تأیيد موقت جانمائى، متقاضیانی که در ثبت نام خود، فضاي ریالی درخواست داده‌اند مى بايست با مراجعه به قسمت امور مالى سامانه ثبت نام، ضـمن دانلود فرم تعهد نامه نسـبت به مهر و امضـاء تعهد نامه اقدام و با توجه به دسـتورالعمل موجود در صـفحه دوم تعهدنامه نسـبت به تعیین رقم چک تضـمین و تودیع چک به میزان کل ارزش ارزي غرفه خود تا تاریخ 30 دی 1401 اقدام نمایند. چک تضـمین ارزي ریالی مى بايست صرفا چک متعلق به شرکت یا شخص متقاضی بوده و حساب بانکی آن به شبکه سراسري بانکی متصل باشد در غير اينصورت برگزاركننده از پذیرش سایر چک ها معذور بوده و اجازه ورود به سالن به مشارکت کننده داده نخواهد شد.

فرمول چک تعهد ارزى: (مختص به غرفه‌هایی که به صورت ریالی ثبت نام می‌نمایند)

متراژ غرفه x (87.257.290 ریال)

توضیح: 87.257.290 ریال شامل: ارزش ارزی به میزان متری 280یورو مصوب شرکت نمایشگاهی، ضربد در  258.902ريال نرخ تبدیل یورو +9% مالیات ارزش افزوده)

*تذكر: چك تعهد ارزي مى بايست به تاريخ 10 روز پس از اختتامیه و بدون درج کلمه بابت و صرفا در وجه شركت آواى موفق ايرانيان صادر و در سامانه صیادی ثبت گردد و برگزاركننده از پذيرش ساير چك ها معذور مى‌باشد.

٦ – ٧١) پس از طى مراحل فوق متقاضى مى بايست فرم قوانين و مقررات (١ نسخه) و قرارداد واگذارى حق انتفاع فضاى نمايشگاهى (٢ نسخه) فرم تعهد نامه ارزى (١ نسخه) را مهر و امضاء نموده و به همراه چك تعهد ارزى بصورت حضورى به أمور مالى و قراردادهاى برگزاركننده تحويل مى نمايد و رسيد دريافت مى‌نمايد.

٦ – ٧٢) پس از تحويل مدارك فوق امور مالى و قراردادهاى برگزاركننده نسبت به صدور پيش فاكتور حق انتفاع فضاى نمايشگاهى درخواستى و ارسال آن از طريق سامانه اقدام خواهد نمود و متقاضى مى بايست در زمان مقرر نسبت به پرداخت مبلغ پيش فاكتور صادره اقدام نمايد و پس از واريز تصوير فيش واريزى را در سامانه ثبت نام ارسال نمايد.

٦ – ٧٣)پس از ثبت تصوير فيش پرداختى در سامانه ثبت نام برگزار كننده تأئيد جانمائى و قطعيت ثبت نام را از طريق پيامك و يا پست الكترونيك به متقاضى اطلاع رسانى خواهد نمود.

٦ – ٧٤) پس از انجام کلیه مراحل ثبت نام اعم از ارسـال مدارك، پرداخت هزینه هاي ثبت نام و تودیع تضـامین لازم و با تایید برگزاركننده، وضـعیت ثبت نام متقاضیان از حالت پیش ثبت نام به ثبت نام قطعی تغییر داده خواهد شد، بدیهی است در صورتی که متقاضیان ثبت نام خود را قطعی ننمایند حتی در صورت واریز وجه نیز ستاد برگزاري مى تواند نسبت به واگذاري فضاي درخواستی نمايشگاهى متقاضى را به سایر متقاضیان واگذار نمايد و متقاضی مذکور که ثبت نام خود را قطعی ننموده است حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمايد.

لازم به ذکر است عدم و صول هر یک از موارد فوق موجب عدم قطعی شدن ثبت نام خواهد بود و برگزاركننده هیچگونه مسئولیتی در قبال عواقب ناشی از عدم ثبت نام متقاضیان نخواهد داشت.

.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.