گروه کالایی

فضایی و سنجش از دور
ژئودزی، نقشه برداری زمینی
تعیین موقعیت و ناوبری
آب نگاری و امور جزرومدی
هواشناسی و اقلیم شناسی
سامانه های اطلاعات مکانی GIS ، نرم افزار و سخت افزار
نقشه برداری هوایی ( فتوگرامتری )، هواپیما و پهپاد
کارتوگرافی، کتب، اطلس ها و نشریات
 اقلام ،تجهیزات و خدمات فنی – مهندسی شامل:
دوربین های نقشه برداری – لیزر – آلترومتریک – دستگاه فتوگرامتری LPS – دستگاه GSM – کامپیوتر و لپ تاب – پهباد – اکوساندر – سامانه ردیاب و شناسایی اپتیکی – سامانه ردیاب الکترو اپتیکی – رصد سیگنالی – رصد راداری – دستگاه نمونه بردار بستر دریا – سنجنده پارامترهای فیزیکی آب – سنجنده سرعت و جهت جریانات زیر سطحی – سنجنده جریانات کشندی – سیستم سونار تک بیم Singl beam – سیستم اندازه گیری سرعت صوت – سیستم تعیین موقعیت جهانی DGPS – جریان سنج – تاید گیج – عمق یاب – طیف سنجی – دستگاه ثبت میزان کلروفیل گیاهان – دستگاه ثبت رطوبت خاک – دستگاه ثبت شرایط آب و هوایی – دستگاه های گراویمتر – دستگاه های فتوگرامتری