نمونه جدول

عنوان اصلی عناوین فرعی
 
گردشگری تعالی بخش

گردشگری شهری

گردشگری هنری

گردشگری ادبی
 
گردشگری نوین

گردشگری الکترونیک

گردشگری طبیعی
گردشگری خانواده محور
گردشگری تاریخی – فرهنگی
گردشگری تعالی بخش
گردشگری سلامت
گردشگری آبی
گردشگری خوراک
گردشگری ورزشی و ماجراجویانه
 
گردشگری شهری

 
گردشگری هنری

گردشگری ادبی
 

 
گردشگری نوین

 
گردشگری الکترونیک

گردشگری روستایی