گروه کالایی ایران ژئو

دوربین های نقشه برداری _ لیزرآلترومتریک _ دستگاه فتوگرامتری ( LPS) _ دستگاه ( GSM )کامپیوتر و لپ تاب _ پهباد _ اکوساندر _ سامانه ردیاب و شناسایی اپتیکی _سامانه ردیاب الکترو اپتیکی _ رصد سیگنالی و رصد راداری _ دستگاه نمونه بردار بستر دریا _ سنجنده پارامترهای فیزیکی آب _ سنجنده سرعت و جهت جریانات زیر سطحی _ سنجنده جریانات کشندی _ سیستم سونار تک بیم( Singl beam) سیستم اندازه گیری سرعت صوت _ سیستم تعیین موقعیت جهانی (DGPS)_ جریان سنج، تاید گیج _ عمق یاب _ طیف سنجی _ دستگاه ثبت میزان کلروفیل گیاهان _ دستگاه ثبت رطوبت خاک _ دستگاه ثبت شرایط آب و هوایی _ دستگاه های گراویمتر و دستگاه های فتوگرامتری .