گروه کالایی ایران ژئو

 

دوربین های نقشه برداری-لیزرآلترومتریک-دستگاه فتوگرامتری LPSدستگاه GSMکامپیوتر و لپ تاپ پهباد اکوساندر-سامانه ردیاب و شناسایی اپتیکی-سامانه ردیاب الکترو اپتیکی- رصد سیگنالی و رصد راداری-دستگاه نمونه بردار بستر دریا-سنجنده پارامترهای فیزیکی آب- سنجنده سرعت و جهت جریانات زیر سطحی- سنجنده جریانات کشندی- سیستم سونار تک بیم Singl beam سیستم اندازه گیری سرعت صوت-سیستم تعیین موقعیت جهانی DGPS جریان سنج-تاید گیج- عمق یاب-طیف سنجی-دستگاه ثبت میزان کلروفیل گیاهان-دستگاه ثبت رطوبت خاک-دستگاه ثبت شرایط آب و هوایی-دستگاه های گراویمتر و دستگاه های فتوگرامتری

تجهیزات و خدمات اکتشافی-شرکت اکتشاف و تولید-خدمات و مشاوره ژئوشیمیایی-بررسی های ژئوشیمیایی-مدلسازی زمین شناسی-مطالعات و مشاوره زمین شناسی-ژئوفون-مدلسازی ژئوفیزیکی-سیستم های موقعیت یاب جهانی (GPS)-خدمات و مشاوره جاذبه-هیدروفون ها-تفسیر تعاملی -تجهیزات جنگلداری-خدمات و مشاوره مغناطیسی-خدمات نقشه برداری-کارتوگرافی-خدمات و مشاوره میکرودیرینه شناسی-سکوهای دریایی و خشکی-خدمات و تامین کنندگان میدان نفتی-تجهیزات موقعیت یابی-دیجیتالی کردن تفسیر تصاویر ماهواره ای-پردازش داده های لرزه ای و غیر لرزه ای-اکتساب داده های لرزه ای-کارگزاران داده های لرزه ای-تجهیزات و خدمات ژئوفیزیک لرزه ای-مشاوره تفسیر لرزه نگاری-سیستم های ثبت لرزه ای-اسکن لرزه ای-تیراندازی لرزه ای-تجهیزات و خدمات شبیه سازی-استریمرها-تله متری-ناوبری ساحلی و ساحلی-میراث-ساخت نظامی و دفاعی-نفت و گاز جاده و راه آهن

عناوین شغلی:

معماران-نقشه کشان مشاوران-تحلیلگران داده-مهندسین-تکنسین ها-متخصصان GIS-هماهنگ کننده های پروژه-نقشه برداران-فناوری های ژئوفضایی-عکاسی هوایی و نقشه برداری-کارتوگرافی مدیریت داده و ابر-تحلیل دیجیتالی زمین-رصد زمین و ماهواره-رادار نفوذ به زمین-نقشه برداری داخلی-ابزار دقیق و اتوماسیون-تشخیص نور و محدوده LiDAR-مدلسازی و تجسم-فتوگرامتری و بررسی از راه دور