قوانين و مقررات مشاركت درنمایشگاه بين المللى

دانلود فایل قوانین و مقررات نمایشگاه
 • ١-١ ) نام شركت : صنايع نمايشگاهى آواى موفق ايرانيان
 •  ١-٢) وب سايت ثبت نام www.Amiorg.com وب سایت نمایشگاه :www.iranfair.com
 •  ١-٣ ) ايميل ثبت نام info@Amiorg.com
 • ١-٤ ) آدرس : خيابان وليعصر ، نرسيده به ميدان تجريش ، نبش كوچه بهمن ، جنب بانك ملت ، پلاك ٣١٥٩ ، طبقه دوم تلفن ٢٢٧١١٣٤٤ -٠٢١ فكس : ٢٢٧٤٨٧٤٠ – ٠٢١
 • ٢-٥ ) برگزار کننده حق پذیرش یا رد فرمهاي درخواست مشارکت متقاضيان را براي خود محفوظ میدارد.
 • ٢-٦ ) با توجه به محدودیت هاي سالن ها نمايشگاهى از جهت انطباق با درخواست کلیه متقاضيان، کلیه حقوق مربوطه به جانمایی و واگذاري فضاهاي نمایشگاهی به مشاركت كنندگان انحصارا در اختیار برگزاركننده بوده و متقاضیان با امضا این مدرك هرگونه حقی را در این خصوص از خود سلب نموده و حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهند داشت.
 • ٢-٧ ) با توجه به مشخصات فنی سالن ها و نقشه هاى جانمایی، برگزاركننده مجاز به افزایش یا کاهش متراژ تا سقف ١٢ مترمربع میباشد بدیهی است در صورت افزایش متراژ، مشارکت کننده موظف به پرداخت وجه مازاد و در صورت کاهش متراژ، برگزاركننده نسبت به عودت وجه متقاضی پس از پایان نمایشگاه اقدام خواهد نمود.
 • ٢-٨) در صورتیکه پس از جانمایی مشارکت کنندگان در سالن هاي نمایشگاه، ستون هاي موجود در سالن ها داخل غرفه هاي مشارکت كنندگان قرار گیرد، مشارکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت و متراژ غرفه با در نظر گرفتن ستون میباشد.
 • ٢-٩ )در طراحی کل نمایشگاه (فضاي سرپوشیده و باز) و تخصیص غرفه ها متقاضيان ، برگزار کننده با حفظ مصالح عمومی نمایشگاه و نیز حقوق سایر متقاضيان داراي اختیار تام بوده و متقاضى نمیتواند نسبت به محل اختصاص یافته اعتراضی داشته باشد.
 • ٢-١٠ )مشارکت کننده مجاز به واگذاري غرفه تخصیصی یا مشارکت كننده ديگر يا شخص ثالث نمیباشد.
 • ٢-١١) در صورتی که شرکت متقاضی (حتی با در نظر گرفتن تسویه حساب هزینه غرفه )در ایام برگزاري نمایشگاه در غرفه حاضر نباشد، از آنجایی که این امر سبب لطمه خوردن به کیفیت نمایشگاه می شود، برگزاركننده مجاز به قرار دادن متقاضی در لیست سیاه بوده و متقاضی براي مدت ٥ سال از حضور در نمایشگاه محروم خواهد شد.
 • ٢-١٢ )مشارکت کنندگانی که مایلند به نحوي کارکرد ماشین آلات خود را بصورت عملی نمایش دهند باید قبلا با اعلام کتبی موافقت برگزارکننده را کسب نمایند و میزان برق مصرفی را به اطلاع برگزارکننده برسانند. در هر حال مشارکت کننده مسئول جبران کلیه خسارات ناشی از کارکرد ماشین آلات خود به شخص ثالث یا برگزارکننده میباشد. فعالیت ماشین آلات آلاینده به صورت متناوب در هر ساعت ١٥ دقیقه امکان پذیر می باشد.
 • ٢-١٣ )مسئولیت حفظ و نگهداري کالا در ساعات بازدید و ایام قبل از افتتاح و بعد از اختتامیه نمایشگاه بعهده مشارکت کننده بوده و پس از پایان ساعت کار روزانه نمایشگاه و در ساعات غیر بازدید که درهاي سالن قفل و پلمپ میگردد، حفظ و نگهداري کالا بعهده نمایشگاه میباشد.
 • ٢- ١٤) صاحبان ماشین آلات سنگین در زمان ثبت نام موظف به هماهنگی کامل براي نحوه حمل ماشین آلات به غرفه دو هفته قبل از افتتاح نمایشگاه با برگزارکننده میباشند. در غیر این صورت چنانچه امکان انتقال دستگاه مربوطه به محل غرفه موجود نباشد مسئولیتی بر عهده برگزار کننده نخواهد بود.
 • ٢- ١٥) با عنایت به ساختار طبقه اول سالن خلیج فارس ( ٢ /٤٤ ) و طبقه اول سالن میلاد ( ١/ B ٣١ ) امکان ورود لیفتراك و کالاهاي سنگین به سالن هاي مذکور امکان پذیر نمی باشد و صرفاً انتقال کالا از طریق چرخ دستی یا لیفتراك دستی میسر می باشد بدیهی است کلیه مسئولیت ها و عواقب ناشی از عدم توجه به این موضوع برعهده مشارکت کننده محترم می باشد.
 • ٢-١٦ ) نگهداري و انباشت مواد اشتعال زا در داخل سالن ممنوع است. در صورت نیاز به استفاده از مواد اشتعال زا براي فعالیتهاي نمایشی مشارکت کننده باید با کارشناس رسمی اداره آتش نشانی مستقر در نمایشگاه و اداره HSE نمايشگاه هماهنگی نموده و مجوز کتبی دریافت نماید.
 • ٢-١٧ )وسایل تبلیغاتی مشارکت کننده باید در محدوده غرفه اختصاص یافته ارائه شود، نصب هر گونه وسایل تبلیغاتی، پلاکارد، دیوارنویسی پس از کسب موافقت کتبی برگزارکننده و پرداخت هزینه هاي مربوطه امکان پذیر میباشد
 • ٢-١٨) فروش کالاهاي ارائه شده در غرفه در دوران برگزاري نمایشگاه ممنوع است. مذاکره و انعقاد قرارداد فروش در دوران نمایشگاه بلامانع بوده لیکن انتقال کالا به خارج از غرفه پیش از اتمام نمایشگاه ممنوع میباشد
 • ٢-١٩ )بر اساس مقررات شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ایران، رعایت حجاب و حفظ شئونات اسلامی در طول مدت نمایشگاه الزامی است و در صورت عدم رعایت حجاب توسط شرکت کنندگان یا پرسنل ایشان، برگزار کننده یا مسئولین شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی تهران مجاز به جلوگیري از ادامه فعالیت شرکت کننده و یا هر اقدام قانونی دیگر میباشند. حضور بانوان در غرفه صرفا با رعایت حجاب و پوشش مقنعه امکان پذیر است.
 • ٢-٢٠ ) ارائه گواهینامه استاندارد براي کالاهاي مشمول استاندارد اجباري می باشد و مشارکت کننده می بایست این مدارك را همراه کالاهاي ارائه شده در غرفه به همراه داشته باشد در صورتی که براي کالایی استانداردي تعریف نشده است ارائه نامه از سوي مؤسسه استاندارد الزامی می باشد، بدیهی است برگزار کننده و یا سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نمایندگان ایشان میتوانند از ارائه کالاهاي مذکور بدون ارائه گواهینامه استاندارد در غرفه مربوطه جلوگیري نموده و یا اقدام به تعطیل نمودن فعالیت غرفه مذکور نمایند. بدیهی است در این صورت خسارتی از طرف برگزار کننده به شرکت کننده پرداخت نخواهد شد.
 • ٢-٢١ ) برگزار کننده مجاز به عکسبرداري و فیلمبرداري از غرفه هاي نمایشگاهی میباشد.
 • ٢-٢٢ ) در طول برگزاري نمایشگاه، حمل و نقل لوازم مورد نیاز مشارکت کننده به داخل محوطه نمایشگاه فقط صبح ها قبل از شروع کار نمایشگاه امکان پذیر است. در ساعات برگزاري نمایشگاه، تردد خودروي مشارکت کننده در محوطه نمایشگاه ممنوع است
 • ٢- ٢٣ )مشارکت در این نمایشگاه تابع مقررات و شرایط عمومی نمایشگاه هاي بین المللی جمهوري اسلامی ایران خواهد بود
 • ٣ -٢٤ ) نمایش کالا با برند یا نام ایرانی،توسط واحد های تولیدی صنعتی دارای پروانه بهره برداری و گواهی فعالیت صنعتی، کارت شناسايى کارگاه معتبر و یا واحد تولیدی صنفی دارای پروانه صنفی تولیدی، که در داخل و یا مناطق آزاد تجاری و یا ویژ ه اقتصادی تولید و ارائه می گردند، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد
 • ٣-٢٥ ) نمایش کالا با برند یا نام ایرانی که در داخل تولید و تحت لیسانس و یا محصول مشترک کشورهای خارجی معرفی می گردد مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد
 • ٣- ٢٦ ) نمایش کالا با برند خارجی که براساس سرمایه گذاری مشترک شرکتهای ایرانی و خارجی در ایران تولید و دارای مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارايي و مصوبه هیات دولت می باشد، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد
 • ٣-٢٧ )نمایش نمونه کالای خارجی بمنظور مقایسه با کالای داخل، توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری ازمراجع ذیربط، در صورت تجمیع نمونه در حداقل فضا (به تناسب نوع و ابعاد نمونه) و عدم اقدام به بازاریابی، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد
 • ٣-٢٨ ) نمایش ماشین آلات خارجی صرفاً بعنوان ابزار کار در ارتباط با نمایش نوع فعالیت ، توسط واحدهای تولیدی، به شرط پوشاندن برند خارجی و عدم تبلیغ آن، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد
 • ٣- ٢٩ )معرفی خلاقیتهای فنی، نرم افزاری (اتوماسیون) درصورت عدم تبلیغ شرکتهای خارجی ( بصورت پوستر، بروشور، کالا و غیره ) مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد
 • ٣- ٣٠ ) مشارکت اتاقهای مشترک بازرگانی ایران و سایر کشورها، صرفاً بدون ارائه کالا، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
 • ٣- ٣١ )مشارکت شرکتهای عرضه کننده خدمات مشاوره ای ،پیمانکاری طرح و اجرا ، طراحی سیستم و موارد مشابه صرفاً بدون ارايه کالا و یا هرگونه تبلیغ برند خارجی، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد. در غیراینصورت مشمول پرداخت هزینه بصورت ٣٠ درصد ارزی و ٧٠ درصد ریالی خواهد بود.
 • ٣-٣٢ ) مشارکت آژانسهای مسافرتی و گردشگری در صورت عدم تبلیغ نمایندگی خارجی، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد
 • ٣-٣٣ )مشارکت نشریات داخلی اعم از روزنامه، مجله، بولتن، ویژه نامه، آگهی نامه و امثالهم که با تبلیغ توامان شرکتهای داخلی و خارجی منتشر می گردند، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد. بدیهی است تبلیغ برند یا نمایندگی شرکت های خارجی در غرفه تخصیص یافته به نشریات (از طریق نصب بنر، پخش فیلم، توزیع سی دی، کاتالوگ و بروشور مستقل خارجی و /modir.) ممنوع می باشد
 • ٣-٣٤ ) معرفی خدمات پس از فروش کالاهای خارجی در جهت رفاه مصرف کننده توسط نمایندگان مجاز داخلی (با ارائه پروانه صنفی و معرفی نامه کتبی از شرکت مربوطه) و با رعایت عدم ارائه کالا و قطعات منفصله، مشمول پرداخت هزینه بصورت ٣٠ درصد ارزی و ٧٠ درصد ریالی می باشد
 • ٣-٣٥ ) محصولات خارجی وارد شده در کشور بصورت فله يا ( C. K. D ) که پس از بسته بندی و یا مخلوط با کالای ایرانی (با هر نام یا برند ایرانی و با درج یا عدم درج تحت لیسانس)، توسط مشارکت کننده داخلی به نمایش گذاشته می شود، به میزان فضای اشغال شده، مشمول پرداخت هزینه بصورت ٧٠ درصد ارزی و ٣٠ درصد ریالی می باشد
 • ٣- ٣٦ ) شرکتهای تولیدی ایرانی که محصولات با برندهای خارجی تولید می نمایند چنانچه دارای پروانه ساخت و بهره برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند بصورت ریالی محاسبه گردد .
 • ٣- ٣٧ )تخصیص فضا به نمایندگیهای بازاریابی و فروش نمایشگاههای خارجی، در صورت ارائه تفاهم نامه با مجری داخلی، مشمول پرداخت هزینه بصورت ٣٠ درصد ارزی و ٧٠ درصد ریالی می باشد. در غیر اینصورت مشمول پرداخت هزینه بصورت ١٠٠ درصد ارزی خواهد بود.
 • ٣- ٣٨ ) مشارکت کننده بخش غرف ریالی صرفاً مجاز به ارائه و تبلیغ کالا، خدمات و فعالیت خود با نام ایرانی می باشد و در صورت عدم رعایت موضوع مشمول پرداخت هزینه بصورت ١٠٠ درصد ارزی می باشد.
 • ٣ – ٣٩ ) نمایش کالایی که مستقیماً در خارج از کشور تولید شده، مشمول پرداخت هزینه بصورت ارزی می باشد.
 • ٣ -٤٠ )مشارکت کنندگان داخلی مجاز به نمایش کالا و محصولات خارجی یا ا ستفاده از پو ستر و نام شرکت خارجی نمى باشند. در صورت عدم رعایت این نکته، شرکت کننده ملزم به پرداخت اجاره بها غرفه به صورت ارزي بر ا ساس تعرفه شرکت کنندگان خارجی خواهد بود. در این راستا کلیه متقا ضیان حضور در بخش ریالی نمایشگاه می بایست علاوه بر مدارك ار سالی نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه ارزي- ریالی و تودیع چک به میزان کل ارزش ارزي غرفه درخواستی نزد برگزاركننده اقدام نمایند. بدیهی است برگزاركننده از ثبت نام متقاضيانى که نسـبت به تکمیل فرم تعهدنامه و تودیع چک تضـمین ارزي- ریالی اقدام ننمایند معذور می باشـد. نرخ تسعیر ارز با هماهنگی بخش مالی برگزاركننده بر اساس نرخ روز ثبت نام خواهد بود.
 • ٣ – ٤١ )میزان تضمین ثبت نام ریالی به اندازه کل ارزش ارزي غرفه با احتساب نرخ روز ارز محاسبه می گردد.
 • ٣- ٤٢ )ارائه پروانه بهره برداري یا رتبه بندي شــرکت (جهت اثبات تولید کننده بودن شــرکت )از ســوي شــرکتهایی که بصــورت ریالی در نمایشگاه حضور پیدا می کنند الزامی ا ست. برگزاركننده نمایشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال پیامدهاي نا شی از این مو ضوع بر عهده نمی گیرد.
 • ٣-٤٣ )در صورتیکه مشارکت کننده با ارائه پروانه بهره برداري نسبت به ثبت نام در بخش ریالی اقدام نمایند و در زمان برگزاري نمایشگاه نسبت به نمایش محصول/ خدمت/ پوستر/بنر مرتبط با محصولات/خدماتی به جز محصولات یا خدمات مندرج در پروانه بهره برداري ارائه شده در هنگام ثبت نام اقدام نمایند و آن محصـول/ خدمات/ پوسـتر/بنر /کارت ویزیت/ بروشـور/ کاتالوگ و /modir. مشـمول بخش ارزي باشـد مشارکت کننده متعهد و ملزم به پرداخت کلیه هزینه ها ارزى و سایر جرائم مربوطه خواهد بود.
 • ٣ – ٤٤ )غرفه هاي ریالی و ارزي بصورت مجزا برپا خواهد شد. متقاضيانى که دو غرفه ارزي و ریالی را همزمان درخواست نموده اند لازم است که غرفه ها را مجزا از هم و مستقل برپا نمایند به طوري که در طول مدت برگزاري نمایشگاه غرفه ها از هم قابل تشخیص باشند.
 • ٣ – ٤٥ )شرکت هایی که غرفه آنها بصورت جزيره يا بيش از يك وجه بوده و متراژ قسمت ارزى آنها ١٢ مترمربع می باشد، غرفه بخش ارزي می بایست در ابعاد ٤ x ٣ مترمربع بوده و براي سایر مساحت هاي ارزي درخواستی حداقل عمق غرفه می بایست ٤ متر باشد (نسبت رعایت گردد) . همچنین موقعیت قرارگیري و ابعاد غرفه در هنگام اجرا نیز می بایست عیناً با موقعیت و ابعاد مشخص شده در نقشه هاى اجرایی برگزار كننده یکسان باشد. در صورت عدم رعایت این بند تمام غرفه ریالی، ارزي تلقی خواهد شد.
 • ٣ – ٤٦ ) شایان ذکر است غرفه ارزي می بایست به صورت کامل با فلاور باکس یا نیم دیوار ثابت شده از غرفه ریالی جدا گردد و هیچ گونه راه عبوري بین دو بخش غرفه وجود نداشته باشد.
 • ٣ – ٤٧ )عر ضه و نمایش هرگونه کالا، پو ستر و برند خارجی براي معرفی محصولات خارجی در بخش داخلی ممنوع و در صورت عدم رعایت، طبق مقررات، هزینه مشارکت بر اساس تعرفه مصوب شرکت کنندگان خارجی و بصورت ارزي محاسبه و دریافت خواهد شد.
 • ٣-٤٨ )در صــورت عدم رعایت مقررات ارزي ریالی نمایشــگاه توســط مشــارکت کنندگان و تشــخیص کمیته ارزي ریالی شــرکت ســهامی نمایشـگاههاي بین المللی ، مشـارکت کننده موظف به پرداخت هزینه هاي غرفه خود بر مبناي غرفه ارزي بوده و حداکثر ٢٤ سـاعت پس از ابلاغ کتبی برگزاركننده می بايست با برگزارکننده تسویه حساب نماید، بدیهی است در غیر این صورت غرفه مشارکت کننده تو سط برگزارکننده تعطیل و پلمپ شده و مشارکت کننده حق هیچگونه اعترا ضی نخواهد دا شت و هزینه هاي پرداخت شده عودت داده نخواهد شد.
 • ٣- ٤٩ )ارائه کالا و قطعات منفصـله خارجی در غرفه مسـتقلی که جهت معرفی خدمات پس از فروش درخواسـت میگردد، ممنوع میباشـد. بدیهی است در صورت اقدام، کلا هزینه مربوطه به صورت ارزي محاسبه خواهد شد.
 • ٤ – ٥٠ )ثبت نام در نمايشگاه بصورت اينترنتى بوده و جهت اطلاع از ثبت نام مى توانيد ضمن مطالعه راهنماى ثبت نام مندرج در وب سايت نمايشگاه نسبت به مشاركت در نمايشگاه اقدام نمائيد و مراحل ثبت نام بشرح ذيل مى باشد.
 • ٤ – ٥١ )ابتدا كاربر نسبت به ثبت اطلاعات مربوط به بخش كاربرى اقدام نموده و نام كاربرى و رمز عبور دريافت مى نمايد به ياد داشته باشيد نام كاربرى و رمز عبور صادر شده هميشه محفوظ خواهد ماند
 • ٤ – ٥٢ )پس از اخذ نام كاربرى و رمز عبور كاربر نسبت به انتخاب نمايشگاه مورد نظر و ثبت نام اوليه مشاركت كننده اقدام خواهد نمود
 • ٤ – ٥٣ )در اين مرحله كاربر نسبت به تعيين ماهيت مشاركت كننده اعم از حقيقى و حقوقى اقدام مى نمايد
 • *حقيقى : به آندسته از مشاركت كنندگانى گفته مى شود كه تحت نام شخصى خود با اخذ مجوزهاى صنفى مانند پروانه كسب مشغول به فعاليت مى باشند
 • *حقوقى : اعم از شركت ها – سازمان هاى دولتى – سمن ها و غیرا
 • * مدارك مورد نياز براى ثبت نام مشاركت كنندگان حقوقى :
 • ٤ –٥٤ ) مدارك ثبتى : روزنامه رسمي – اساسنامه شركت – گواهى ثبت برند (درصورت دارا بودن) – كد اقتصادى – شناسه ملى
 • ٤- ٥٥)مدارك تخصصى شركت هاى توليدى : پروانه تأسيس ، پروانه توليد هريك از محصولات قابل نمايش در فضاى نمايشگاهى ، مجوزهاى صنفى ( درصورت دارا بودن ) –
 • ٤ – ٥٦ ) مدارك تخصصى شركت هاى بازرگانى : پروانه فعاليت ، قرارداد و نامه نمايندگى (در صورت ارائه كالاهاى خارجى) ، مجوزهاى صنفى ( درصورت دارا بودن ) – نسخه اصلى كاتالوگ محصولات شركت
 • ٤- ٥٧ ) مدارك تخصصى شركت هاى فنى مهندسى ، دانش بنيان و خدماتى : پروانه فعاليت ، كد PUB (در صورت دانش بنيان بودن ) ، گواهى رتبه بندى معاونت محترم برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى (گريد)
 • ٤ – ٥٨ ) شناسنامه ، كارت ملى ، پروانه فعاليت ، كد اقتصادى ، مجوزهاى صنفى ،
 • ٤-٥٩) ثبت اطلاعات مديرعامل شركت
 • ٤-٦٠ ) ثبت اطلاعات نماينده تام الاختيار
 • ٤- ٦١ ) ثبت اطلاعات محل اقامت مشاركت كننده
 • ٤-٦٢ ) ارسال اسكن مدارك ازطريق سامانه نمايشگاه
 • ٤- ٦٣ ) كليه مشاركت كنندگان اعم از حقوقى و حقيقى مى بايست بخش اظهار كالاى مورد نمايش در نمايشگاه را به دقت و با ارائه مدارك و مستندات مربوطه تكميل نمايند
 • ٤ – ٦٤ )پس از تكميل ثبت نام اوليه ، مشاركت كننده نسبت به واريز مبلغ ده ميليون ريال به حساب برگزاركننده اقدام خواهد نمود شايان ذكر است در صورت جانمائى قطعى مبلغ فوق به عنوان پيش پرداخت محسوب خواهد شد و در صورت انصراف قبل از مرحله جانمائى قطعى هيچگونه وجهى مسترد نخواهد شد و وجه پرداختى بعنوان هزينه كارشناسى اخذ خواهد گرديد
 • ٤- ٦٥ ) ستاد برگزاري پس از بررسی مدارك اولیه ارسال شده توسط متقاضیان و دريافت فيش واريزى مبلغ پيش ثبت نام در صورت کامل بودن مدارك نسبت به تایید مدارك پیش ثبت نام اقدام خواهد نمود و نتيجه بررسى اعم از تأئيد ، نقص مدارك و يا عدم تأئيد ثبت نام اوليه از طریق پيامك يا پست الکترونیکی که در هنگام ثبت نام در سامانه ثبت نموده اید به اطلاع متقاضیان خواهد رسيد
 • ٥ – ٦٦ )پس از تایید مدارك پیش ثبت نام توسط برگزار كننده متقاضى مى بايست ضمن ورود به سامانه ثبت نام، نسبت به سفارش غرفه از منوي مربوطه اقدام نمایند. به منظور جلوگیري از انجام عمليات مجدد ، مى بايست درخوا ست هاي قطعی خود را در سامانه اعلام نمایند (امكان اصلاح درخواست ها در شرایط خاص و با تایید ستاد برگزاري امکان پذیر میباشد.)
 • ٥ – ٦٧ )متقاضى مى بايست با مطالعه قوانين ارزى – ريالى در انتخاب نوع غرفه درخوا ستی اعم از غرفه هاي ریالی ، غرفه هاي ارزي یا غرفه هاي ارزي – ریالی با توجه به قوانین و مقررات بخش ارزي اقدام نمایند بدیهی ا ست ستاد برگزاري ضمن برر سی درخواست متقاضيان و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات، راسـاً نسـبت به تایید یا عدم تایید متقاضـیان اقدام خواهد نمود و متقاضـیان حق هرگونه اعتراضـی را در این خصـوص از خود سـلب مى نمايند
 • ٥ – ٦٨ )برگزاركننده پس از بررسى درخواست متقاضى نسبت به تأئيد موقت جانمائى و يا عدم تأئيد درخواست متقاضى اقدام خواهد نمود و نتيجه بررسى را از طريق پيامك يا پست الكترونيك به متقاضى اطلاع رسانى خواهد شد .
 • ٥ – ٦٩ )در صورت عدم تأئيد درخواست مشاركت كننده ، متقاضى مى تواند در زمان مقرر نسبت به تغييردرخواست و يا رفع نواقص احتمالى مجددا اقدام نمايد
 • ٦ – ٧٠ ) ) در صورت تأئيد موقت جانمائى ، متقا ضیانی که در ثبت نام خود، فضاي ریالی درخوا ست داده اند مى بايست با مراجعه به قسمت أمور مالى سامانه ثبت نام ضـمن دانلود فرم تعهد نامه نسـبت به مهر و امضـاء تعهد نامه اقدام و با توجه به دسـتورالعمل موجود در صـفحه دوم تعهدنامه نسـبت به تعیین رقم چک تضـمین و تودیع چک به میزان کل ارزش ارزي غرفه خود اقدام نمایند. چک تضـمین ارزي ریالی مى بايست صرفا چک متعلق به شرکت یا شخص متقاضی بوده و حساب بانکی آن به شبکه سراسري بانکی متصل باشد در غير اينصورت برگزاركننده از پذیرش سایر چک ها معذور میباشد.
 • فرمول چک تعهد ارزى :
 • متراژ غرفه x ٢٠٥یورو x نرخ روز یورو (از طریق سایت رسمی نمایشگاه اعلام می گردد )+ ۹% مالیات ارزش افزوده
 • *تذكر: چك تضمين ارزي مى بايست به تاريخ روز دوم نمايشگاه و بدون بابت و صرفا در وجه شركت (آواى موفق ايرانيان ) صادر گردد و برگزاركننده از پذيرش ساير چك ها معذور مى باشد .
 • ٦ – ٧١ ) پس از طى مراحل فوق متقاضى مى بايست فرم قوانين و مقررات ( ١ نسخه ) و قرارداد واگذارى حق انتفاع فضاى نمايشگاهى ( ٢ نسخه ) فرم تعهد نامه ارزى (١ نسخه ) را مهر و امضاء نموده و به همراه چك تعهد ارزى بصورت حضورى به أمور مالى و قراردادهاى برگزاركننده تحويل مى نمايد و رسيد دريافت مى نمايد .
 • ٦ – ٧٢ ) پس از تحويل مدارك فوق امور مالى و قراردادهاى برگزاركننده نسبت به صدور پيش فاكتور حق انتفاع فضاى نمايشگاهى درخواستى و ارسال آن از طريق سامانه اقدام خواهد نمود و متقاضى مى بايست در زمان مقرر نسبت به پرداخت مبلغ پيش فاكتور صادره اقدام نمايد و پس از واريز تصوير فيش واريزى را در سامانه ثبت نام ارسال نمايد .
 • ٦ – ٧٣ )پس از ثبت تصوير فيش پرداختى در سامانه ثبت نام برگزار كننده تأئيد جانمائى و قطعيت ثبت نام را از طريق پيامك و يا پست الكترونيك به متقاضى اطلاع رسانى خواهد نمود
 • ٦ – ٧٤ ) پس از انجام کلیه مراحل ثبت نام اعم از ارسـال مدارك، پرداخت هزینه هاي ثبت نام و تودیع تضـامین لازم و با تایید برگزاركننده، وضـعیت ثبت نام متقاضیان از حالت پیش ثبت نام به ثبت نام قطعی تغییر داده خواهد شد، بدیهی است در صورتی که متقاضیان ثبت نام خود را قطعی ننمایند حتی در صورت واریز وجه نیز ستاد برگزاري مى تواند نسبت به واگذاري فضاي درخواستی نمايشگاهى متقاضى را به سایر متقاضیان واگذار نمايد و متقاضی مذکور که ثبت نام خود را قطعی ننموده است حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمايد .
 • لازم به ذکر ا ست عدم و صول هر یک از موارد فوق موجب عدم قطعی شدن ثبت نام خواهد بود و برگزاركننده هیچگونه مسئولیتی در قبال عواقب ناشی از عدم ثبت نام متقاضیان نخواهد داشت
 • ٧ – ٧٥ ) پس از قطعی شدن ثبت نام، مشاركت كننده مى بايست مطابق زمانبندى اعلام شده در سامانه ثبت نام ، نسبت به تكميل مراحل ادارى خود اقدام نمايد
 • ٧ – ٧٦ ) تكميل اسامی و بارگذارى مدارك مربوط به دريافت كارت شناسايى غرفه داران اعم از ١) ثبت مشخصات درخواست كننده كارت ٢)عكس پرسنلى ٣) تصوير كارت ملى
 • ٧ – ٧٧ )مشارکت کنندگان می بايست حداقل تا ده روز قبل از برگزارى نمايشگاه ضمن مراجعه به قسمت ادارى سايت نمايشگاه نسبت به تكميل مدارك مورد نياز به منظور صدور كارت شناسايى غرفه داران اقدام نمايد
 • ٧ – ٧٨ ) رعایت حجاب کامل اسلامی براي بانوان محترمه و عدم پوشش کراوات براي آقایان طبق قوانین حراست نمایشگاه بین المللی الزامی میباشد. همچنین عکس ها پرسنلى می بایست به صورت کاملا اداري بوده و شئونات نمایشگاه در آن رعایت شده باشد.
 • ٧ – ٧٩ ) تعداد کارت شناسایی متناسب با متراژ تحت پوشش غرفه شرکت کننده به شرح جدول ذيل به مشاركت كنندگان تعلق خواهد گرفت. محدودیت هاي درنظر گرفته شده از سوي حراست شرکت سهامی نمایشگاه بوده و کارت بیشتر از سهمیه صادر و ممهور نخواهد شد. لذا به منظور عدم بروز مشکلات سامانه ثبت نام فقط به تعداد مندرج در جدول زیر به مشارکت کنندگان اجازه ثبت اطلاعات خواهد داد لذا در تکمیل و اعلام اسامی قطعی دقت لازم را معمول فرمایید.
كارت شناسايى غرفه داران داخل سالن كارت شناسايى غرفه داران فضاى باز
ردیف متراژ غرفه تعداد کارت ردیف متراژ غرفه تعداد کارت
1 تا 12 2 عدد 1 تا 50 متر 2 عدد
2 13 تا 24 متر 3 عدد 2 51 تا 100 متر 3 عدد
3 50 تا 25 متر 4 عدد 3 101 متر به بالا 4 عدد
4 100 تا 51 متر 6 عدد
5 150 تا 101 متر 8 عدد
6 151 به بالا 10 عدد
 • ٧ - ٨٠ ) کارت شناسایی مشارکت کنندگان از سه روز قبل از افتتاح نمایشگاه در محل ستاد برگزاري واقع در نمایشگاه بین المللی توزیع خواهد شد
 • ٧ – ٨١ )مشارکت کنندگان می بایستی نسبت به دريافت تعهد نامه حراست از بخش ادارى سامانه ثبت نام نمایشگاه اقدام و پس از تکمیل نمودن و مهر و امضاء کردن هر دو صفحه آن توسط مديرعامل شركت نسبت به عودت آن از طریق سامانه اقدام نمایند
 • ٧ – ٨٢ )بخش دریافت اطلاعات اسامی غرفه داران از پنج روز مانده به برگزارى نمايشگاه غیر فعال خواهد شد و کلیه کارت ها تنها بر اساس اطلاعات موجود در سامانه صادر خواهد شد و مسئولیت عدم صدور کارت براي مشاركت كنندگانى که تا قبل از آن تاریخ نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام ننمایند بر عهده مشارکت کنندگان محترم میباشد
 • ٧ – ٨٣ )نمایندگان شرکت هاي خارجی در صورت نیاز به معرفی غرفه داران خارجی می بایست به صورت غير حضوري به ارسال اسکن رنگی پاسپورت مشارکت كنندگان خارجی تا پنج روز قبل از برگزارى نمايشگاه از طریق سامانه نمايشگاه اقدام نمایند
 • ٧ – ٨٤ ) ثبت مشخصات مربوط به صدور كارت پاركينگ اعم از ١) نام خودرو ٢) پلاك خودرو ٣) نام دارنده خودرو ٤) ثبت تلفن همراه دارنده خودرو
 • ٧ – ٨٥ )طبق تمهیدات در نظر گرفته شده پارکینگ نمایشگاه براي استفاده غرفه داران رایگان بوده و همچنین غرفه داران می توانند با در دست داشتن کارت غرفه داري يا كارت پاركينگ ، از پارکینگ هاي داخل محوطه نمایشگاه استفاده نمایند.
 • ٧ – ٨٦ ) به اطلاعاتی که بعد از زمانبندى اعلام شده ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و اطلاعات این قبیل مشاركت كنندگان در کتاب و سایت درج نخواهد شد
 • ٧ – ٨٧ )برگزاركننده هيچگونه مسئوليتى در قبال ارائه خدمات به مشاركت كنندگانى كه اطلاعات درخواستى را مطابق زمانبندى به برگزاركننده ، ارسال ننموده باشند بر عهده نخواهد داشت . بديهى است هيچگونه وجهى به اين قبيل مشاركت كنندگان عودت داده نخواهد شد
 • ٧ – ٨٨ ) کلیه اطلاعات مشاركت کنندگان از طريق سامانه توسط نماينده تام الاختيار مشاركت كننده ثبت خواهد شد و در موضوعات مرتبط مورد ا ستفاده قرار خواهند گرفت لذا برگزار كننده مسئولیتی در قبال صحت مطالب نخواهد دا شت و از پذیرش اطلاعات در قالب فکس و سایر فرمت ها معذور می باشد

 • ٨ – ٨٩ ) به غرفه اى اطلاق می گردد که توسط برگزاركننده برای مشارکت کننده ساخته شود
 • ٨ – ٩٠ ) حداقل متراژ غرفه پيش ساخته ارزي و یا ریالی داخل سالن ١٢ متر مربع میباشد
 • ٨ – ٩١ ) تجهیزات عمومی غرفه هاي عادي نمایشگاهی داخل سالن به شرح زیر می باشند ١ ) دیوارهاي پارتیشن غرفه ٢) نور غرفه ٣) دو عدد صندلی ٤)یک عدد پریز برق ٥) موکت ٦) یک عدد میز ٧ ) كتيبه سر درب غرفه
 • ٨ – ٩٢ )در صورت واردن آوردن هر گونه خسارت به غرفه هاي پیش ساخته، سازه و تاسیسات سالن از سوي مشارکت کننده میزان خسارت راسا توسط برگزاركننده محاسبه و وجوه آن از مشارکت کننده اخذ خواهد شد
 • ٨ – ٩٣ )بعد از قطعی شدن ثبت نام طبق برنامه زمان بندى برگزار كننده امکان تغییر نوع فضا (از با تجهیزات به خام )تا ده روز قبل از برگزارى نمايشگاه وجود دارد و پس از آن تاریخ تغییر نوع فضا امکان پذیر نمی باشد لازم به توضیح است در صورتی که مشارکت کنندگان محترم نسبت به اخذ فضاي با تجهیزات اقدام وهزینه مربوطه را پرداخت نمایند و پس از آن نسبت به درخواست فضاي خام اقدام نمایند هزینه مربوطه عودت داده نخواهد شد
 • ٨ – ٩٤ )خروجی برقی که به مشاركت کنندگان محترم تحویل میگردد قابلیت جریان ٢ آمپر را دارا میباشد و مقاومت سیم کشی هاي استفاده شده در غرفه ها محدود ا ست. لذا ا ستفاده از و سایل پر مصرف ،پروژکتور اضافی، و سایل نمایشی پرمصرف ممنوع ا ست. در صورت نیاز مشارکت كننده باید با هماهنگی برگزارکننده مجوز دریافت نماید
 • ٨ – ٩٥ ) نکته قابل توجه مشاركت كنندگان این نوع غرفه؛ ابعاد هر پارتیشن جهت طراحی بنر ٢٤٥ ٩٥ سانتیمتر عمودي ا ست. ابعاد غرفه ها در نقشه هاي سالن ها با توجه به گریدهاي سالن قابل محاسبه است که در صورت تمایل به طراحی بنر ابعاد فوق واجد اهمیت است.
 • ٨- ٩٦ ) فضاي خام: فضایی است که به مشارکت کننده بدون داشتن تجهیزات نمایشگاهی از قبیل پنل، موکت، نور و سردرب و غیره تحویل میگردد و تجهیز آن بر عهده مشارکت کننده میباشد
 • ٨ -٩٧ ) پس از قطعی شدن ثبت نام در سامانه نمایشگاه، مشارکت کنندگانی که نسبت به اخذ زمین خام اقدام نموده اند، مى بايست نسبت به انتخاب پیمانکار ساخت و ساز غرفه خود از فهرست غرفه سازان مجاز معرفی شده توسط شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللى ایران که در سایت www.iranfair.com مشخص شده اقدام نمایند. غرفه سازان با توجه به روند اخذ مجوز غرفه سازى که متعاقبا در بخش اخذ مجوز غرفه سازي سایت اعلام می گردد، جهت اخذ مجوز حداکثر تا ده روز قبل از برگزارى نمايشگاه فرصت دارند تا کلیه موارد مربوط به ساخت و ساز غرفه خود را با توجه به مدارك مندرج در سایت انجام و مجوز غرفه سازي دریافت نمایند. ٨ – ٩٨) حداقل متراژ غرفه ارزي بدون تجهیزات ١٢ مترمربع و در بخش ریالی ٣٦ متر مربع میباشد.
 • ٨ – ٩٨) حداقل متراژ غرفه ارزي بدون تجهیزات ١٢ مترمربع و در بخش ریالی ٣٦ متر مربع میباشد.
 • ٨ – ٩٩ ) مشارکت کنندگانی که متقاضی غرفه بدون تجهیزات (زمین خام)می باشند، می بایست در فرم هاي ثبت نام متراژ درخواستی در قسمت بدون تجهیزات وارد نمایند
 • ٨ – ١٠٠ ) غرفه سازان میبایست از طریقی که در سایت نمایشگاه متعاقبا اعلام می گردد، نسبت به درخواست صدور مجوز و ارائه معرفی نامه از شرکت اصلی تا ده روز قبل از برگزارى نمايشگاه به برگزاركننده اقدام نمایند
 • ٨ – ١٠١ ) پیمانکار غرفه ساز می بایست از غرفه سازان مجاز و صاحب صلاحيت معرفی شده توسط شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللی ایران انتخاب گردد و مجوز به ساخت غرفه به سایرین اعطا نخواهد شد
 • ١٠٢ ) پیمانکار می بایست جهت کسب اطلاعات تکمیلی بابت اخذمجوز غرفه سازي و فرایند صدور مجوز به بخش غرفه سازي سایت مراجعه نموده و تمامی فرم ها و مدارك مورد نیاز را طبق ضوابط مشخص شده در دفترچه قوانین و مقررات غرفه سازي تکمیل نماید
 • – ١٠٣ )مشارکت کنندگانی که متقاضی غرفه بصورت خام میباشند، میبایست طبق جدول ذیل، تضامین بابت ساخت به موقع غرفه، حسن انجام کار و رعایت اصول و مقررات غرفه سازي، عدم وارد آوردن خسارت و تخلف و تخلیه به موقع را به حساب شماره 1-127576891-110-216 و شماره شبا IRا560570021611012757689001 و شماره کارت 2596-0001-2970-5022 به نام شرکت صنايع نمايشگاهى آواى موفق ايرانيان نزد بانک پاسارگاد شعبه تجریش پرداخت نمایند و اسکن فیش واریزي را همراه با مدارك غرفه سازي به دفتر برگزاركننده ارسال نمایند.
جدول ميزان تضامين غرفه سازى
ردیف متراژ غرفه مبلغ وجه تضمين
1 ساخت غرفه زير ٥٠ متر 20.000.000 ریال
2 ساخت غرفه از ٥١ متر تا ١٠٠ متر 50.000.000 ریال
3 ساخت غرفه از ١٠١ متر تا ٢٠٠ متر 80.000.000 ریال
4 ساخت غرفه از ٢٠١ متر به بالا 100.000.000 ریال
 • ٨ -١٠٤ ) بدیهی است بعد از اتمام کار نمایشگاه و ارائه گزارش از سوي شرکت سهامی نمایشگاههاي بینالمللی تهران، مبالغ اخذ شده فقط با ارائه اصل فیش پرداختی و اعلام کتبی شماره حساب، به حساب معرفی شده عودت خواهد شد (حداقل٤٠ روز کاري پس از نمایشگاه ) و در صورت تخلف، جریمه ها از تضمین ارائه شده کسر خواهد گردید
 • ٨ – ١٠٥ )شرکت کنندگان موظفند کابل و تابلوهاي اتوماتیک ( ستاندارد و مجهز به سی ستم ارت – کلید محافظ جان)و متنا سب با میزان برق مصرفی خود را تهیه نموده و جهت انتقال برق از تابلوي ا صلی یا کابلهاي ارتباطی به غرفه مربوطه ضمن هماهنگی با برگزاركننده و واحد برق شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ایران اقدام نمایند
 • ٨ – ١٠٦ ) شرکت هاي متقاضی ساخت و ساز غرفه می بایست حداکثر تا ده روز قبل از برگزارى نمايشگاه نسبت به ارائه کلیه مدارك فوق الذكر و طرح هاي سه بعدي غرفه خود اقدام نمایند بدیهی است به ازاء هر روز تأخیر در اخذ مجوزات لازم (مطابق با جدول ) بالا مبلغ 2.000.000 ریال جریمه تأخیر به شرکت مربوطه تعلق خواهد گرفت و این جرائم راساً از محل تضامین دریافتی کسر خواهد شد
 • ٨ – ١٠٧ )مشارکت کنندگانی که تمایل به ساخت طبقه دوم در فضاي نمایشگاهی خود داشته باشند با رعایت شرایط زیر و تایید بخش فنی برگزارکننده و بخش فنی نمایشگاه و پرداخت هزینه مربوطه میتوانند نسبت به ساخت طبقه دوم اقدام نمایند ٨ – ١٠٨) شرایط لازم براي ساخت طبقه دوم به شرح زیر می باشد * توجه به شرایط فیزیکی غرفه و ارتفاع سالن و تأییدیه نهایی طرح غرفه توسط مدیر فنی * حداقل فضاي ممکن براي طبقه همکف ٦٠ متر مربع *مساحت طبقه دوم باید حداقل ٢٥% و حداکثر ٥٠% از مساحت طبقه همکف باشد. *ساخت طبقه دوم نباید هیچ تداخل و مزاحمتی براي سایر غرفه هاي همجوار داشته باشد. *طبقه دوم میبایست به صورت اکسپوز (بدون سقف ) اجرا شود. *انجام تسویه حساب مربوطه به ساخت طبقه دوم شرط اصلی صدور مجوز می باشد. هزینه طبقه دوم به شرح زیر محاسبه می گردد؛ هزینه طبقه دوم = ( تعرفه مشاركت در نمايشگاه ) X ( ٥٠ درصد مساحت طبقه دوم )
 • ٨- ١٠٩) برگزاركننده با توجه به شرایط سالن و وضعیت سایر غرفه ها در تایید و عدم تایید ساخت طبقه دوم مختار است و مشارکت کننده حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب مى نمايد
 • ٨-١١٠ )حداقل متراژ غرفه ارزي و یا ریالی فضاي باز ٣٠ متر مربع میباشد
 • ٨ – ١١١ )برگزار كننده در خصوص متقاضیان فضاي باز تنها نسبت به اختصاص فضا اقدام نموده و مسئولیت دیگري بر عهده نخواهد داشت
 • ٨ - ١١٢ )حرا ست و نگهبانی از تا سیسات شرکت هاي متقا ضی فضاي باز بر عهده متقا ضیان بوده و برگزاركننده هیچگونه مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهند داشت
 • ٨ – ١١٣ )شرکت هاي متقاضی نگهبان، میبایست از طریقی که بر روي سایت نمایشگاه اعلام می گردد، نسبت به انتخاب نگهبان فضاي شب اقدام نمایید
 • ٨ – ١١٤ )مسـئولیت افراد معرفی شـده توسـط شـرکت ها راسـا بر عهده خودشـان بوده و سـتاد در قبال مشـکلات و حوادث احتمالی هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت
 • ٨ – ١١٥ ) هرگونه خسارت وارد شده تو سط مشارکت کنندگان مستقر در فضاي باز میبایست تو سط مشارکت کننده جبران گردد ، میزان این خسارت از سوي برگزارکننده تعیین و مشارکت کننده متعهد به پرداخت خسارات وارده بدون هیچگونه قید و شرطی خواهد بود
 • ٨ – ١١٦ )با عنایت به اینکه ثبت نام و جانمایی شــرکت متقاضــی حضــور در فضــاي باز نمایشــگاه، در لحظات آخر برگزاري انجام میگیرد. لذا مشارکت كنندگان محترم عنایت دا شته با شند که نقشه فضاي باز مرتبا تغییر خواهد نمود و برگزاركننده حق جابجائى شرکتها در فضاي باز را تا آخرین لحظات براي خود محفوظ میدارد و مشارکت کننده حق هیچ گونه اعترا ضی در خصوص جانمایی شرکتهاي دیگر در اطراف فضاي خود را ندارد
 • ٩ – ١١٧ )با توجه به اینکه فسخ خدمات درخوا ستی علی الخصوص فسخ تخصیص فضاي نمایشگاهی مشکلات عدیده اي را براي برگزارکننده ایجاد می نماید، لذا خواهشمند ا ست پس از قطعی شدن تصمیم خود مبنی بر مشاركت در نمایشگاه نسبت به ارائه درخوا ست و واریز وجه اقدام نمایید، در غیر این صورت فسخ درخوا ست تنها با ارائه نامه کتبی به برگزاركننده و مطابق شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود و مشارکت کننده با امضاء این مقررات حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمایند
ردیف تاريخ درخواست فسخ ميزان عودت وجه
1 در مرحله ثبت نام اوليه هيچ هزينه اى عودت داده نخواهد شد
2 قبل از ٤٥ روز مانده به نمايشگاه ١٠ درصد كل فاكتور كسر مى گردد
3 از ٤٤ روز تا ٣٠ روز مانده به نمايشگاه ٥٠ درصد كل فاكتور كسر مى گردد
4 از ٢٩ روز مانده به نمايشگاه هيچ هزينه اى عودت داده نخواهد شد
 • ٩ – ١١٨ ) با توجه به اينكه مسئوليت كامل جانمائى بر عهده برگزاركننده مى باشد عدم قرارگيرى در جاى مناسب دليل موجهى براى عدم حضور یا فسخ درخواست نمی باشد بدیهی است برگزار كننده صرفاً مطابق جدول فوق به درخواست هاي کتبی در خصوص انصراف از مشاركت رسیدگی خواهد نمود.
 • ٩ – ١١٩ )در صورتیکه مطابق قوانین ستاد ملی کرونا نمایشگاه در تاریخ مقرر برگزار نگردد مشارکت کنندگان موظف به حضور در نمایشگاه در تاریخ جدید خواهند بود و ستاد برگزاري هیچگونه وجهی را عودت نخواهد داد لذا در صورتیکه مشارکت کننده اصرار به عدم حضور داشته باشد ٢٠ درصد کل مبلغ پیش فاکتور متقاضی به عنوان کارمزد کسر و الباقی به مشارکت کننده عودت داده خواهد شد و در صورتیکه مشارکت کننده تصمیم به حضور در تاریخ جدید پس از عودت وجه داشته باشد میبایست کل مبلغ پیش فاکتور جدید را مجددا پرداخت نماید.
 • ١٠ – ١٢٠ )شرکت کنندگان در نمایشگاه ملزم و موظفند کالاهاي نمایشی خود را قبل از ورود به نمایشگاه و تا حداقل سه روز پس از اتمام نمایشگاه نزد یکی از شرکتهاي بیمه , بیمه کامل نمایند تا در صورت بروز خسارت احتمالی , جبران گردد ، بدیهی است ستاد برگزاري هیچگونه مسئولیتی در خصوص شرکت هایی که کالاها ، ماشین آلات و پرسنل خود را بیمه ننموده باشند بر عهده نخواهد داشت.
 • ١٠ – ١٢١ )مشارکت کنندگان مکلفند خسارات ناشی از آتش سوزي , سرقت و /modir. را که در نتیجه فعالیت یا اعمال کارکنان آنها در داخل یا محل نمایشگاه به ماشین آلات، تجهیزات و دکوراسیون غرفه و کالاهاي نمایشی دیگران و بازدیدکنندگان وارد می شود را جبران نمایند.
 • ١٠ – ١٢٢ )شرکت کنندگان همچنین مسئول اتفاقات و تصادفاتی هستند که براي کارگران غرفه هنگام حمل و نقل کالا با ماشین آلات و غیره بروز می کند و ستاد برگزاري نمایشگاه مسئولیتی در قبال پرسنل و کارگران مشارکت کنندگان برعهده نخواهد داشت.
 • ١١ – ١٢٣ )خروج کالا از محوطه نمایشـگاه هاي بین المللی ایران در طول مدت برگزاري نمایشـگاه ممنوع میباشـد. لذا مشـارکت کنندگان از آوردن اقلام غیر ضروري اجتناب نمایند.
 • ١١ – ١٢٤ )در پایان نمایشـگاه، مشـارکت کننده فقط با پرداخت کلیه صـورتحسـاب هاي مربوط به دوران برگزاري نظیر تلفن، اینترنت، جریمه ارزي- ریالی، خسارات وارده و اخذ برگه تسویه حساب نهایی و برگه خروج میتواند کالاي خود را از داخل سالن محل نمایش و محوطه نمایشگاه بین المللی ایران خارج نماید. لذا از کلیه شرکت کنندگان تقاضا میشود بمنظور تسهیل و تسریع در خروج از محوطه براي تسویه حساب کامل، قبل از پایان نمایشگاه اقدام نمایند.
 • ١١ – ١٢٥ )مشارکت کنندگان باید حداکثر تا ساعت ٢٤ روز بعد از نمایشگاه نسبت به بسته بندي، خروج کالا و تخلیه غرفه هاي اختصاصی خود اقدام نمایند. بدیهی اســت در صــورت عدم توجه به این نکته و پس از پایان مهلت مقرر، برگزار کننده راســا به تخلیه غرفه اقدام نموده و در خصوص خسارات وارده و يا فقدان كالا هيچگونه مسئوليتى نخواهد داشت و هزينه هاى تخليه از محل تضمين مربوط كسر ومشارکت کننده یا پیمانکار وي حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.
 • ١١ – ١٢٦ )در زمان تخلیه و خروج کالا کلیه مسئولیت ها (مفقود شدن کالا، خسارات وارده به کالا و تجهیزات نمایشگاهی) به عهده مشارکت کننده بوده و ستاد برگزاري هیچگونه مسولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

 • ١٢ – ١٢٧ )کتاب نمایشگاه مهمترین مرجع از شرکتهاي حا ضر در نمایشگاه و شرکتهاي مرتبط با این صنعت می با شد که پس از نمایشگاه نیز مورد ا ستفاده فعالان صنعت ، متخصصين ، بازرگانان و علاقمندان قرار می گیرد از این رو مشارکت کننده در صورت تمایل به حضور در کتاب رسمی نمایشگاه در قالب بسته هاى تبليغاتى كتاب نمايشگاه ضمن مراجعه به قسمت كتاب نمايشگاه سامانه نمايشگاه و ارائه درخواست در مهلت تعیین شده، نسبت به پرداخت پيش فاكتور و ارائه فیش بانکی و همچنین ارائه مطالب جهت چاپ به مجري رسمی کتاب اقدام نماید.
 • ١٢ – ١٢٨ )در صورت عدم رعایت مهلت مقرر، برگزارکننده نسبت به درج مطالب مشارکت کننده در کتاب رسمی نمایشگاه هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت
 • ١٢ – ١٢٩ )حضور در کتاب نمايشگاه در قالب دو بخش امکان پذیر می باشد
 • ١٢ – ١٣٠ )درج اطلاعات مشاركت كننده در کتاب به دو صورت اختصاري و کوتاه و یا تفصیلی در بخش توانمندي هاي کتاب نمایشگاه و سايت نمايشگاه مى باشد و شامل: یک صفحه (در قالب دو نیم صفحه شامل نیم صفحه فارسی و نیم صفحه انگلیسی )در قطع A۵ در کتاب توانمندي هاي نمایشگاه به همراه درج اطلاعات در وب سایت رسمی نمايشگاه مى باشد
 • ١٢ – ١٣١ ) حضور متقاضیان در بخش آگهی هاي کتاب اختصاصی نمایشگاه، (امكان درخواست آگهی در صفحات میانی کتاب در حین سفارش غرفه و خدمات براي مشارکت کننده وجود دارد. شرایط حضور در سایر صفحات در سایت اختصاصی نمایشگاه درج شده است)
 • ١٣ – ١٣٢ )با توجه به ثبت نام اینترنتی نمایشگاه و بازدید تعداد بیشماري از مخاطبان واقعی این صنعت از وب سایت نمایشگاه، فرصت بسیار مناسبی جهت معرفی شرکت ها از طریق سایت مهیا می باشد واز آنجایی که امروزه یکی از مهمترین ابزار هاي بازاریابی و توسعه بازار داشتن برنامه مدونی براي تبلیغات موثر میباشد و از طرفی این رویداد مهم محل مناسبی جهت عرضه توانمندي هاي شرکتهاي فعال در این عرصه میباشد برگزاركننده امکان مناسبی را جهت انجام تبلیغات مناسب و هدفمند براي متقاضیان فراهم آورده است . متقاضیان این نوع خدمت در حین سفارش غرفه، میتوانند نسبت به تقاضاي این بسته اقدام نمایند
 • ١٤ – ١٣٣ )برگزاركننده به منظور اطلاع رسانى مناسب نمايشگاه نسبت به چاپ ويژه نامه اختصاصى نمايشگاه را در برنامه برگزارى نمايشگاه قرار داده است . اين ويژه نامه حاوى مطالب مهمى در خصوص آخرين رويداد ها و دستاوردهاى اين صنعت و نيز آخرين اخبار و اطلاعات تخصصى اين حوزه مى باشد . اين ويژه نامه فرصت مناسبى را در اختيار شركت هاى فعال و توانمند اين صنعت قرار خواهد داد تا از اين طريق نسبت به معرفى توانمندى هاى خود اقدام نمايند

شرکت هاي علاقمند به درج رپورتاژ آگهی می توانند با مراجعه به بخش ویژه نامه نمايشگاه شرایط حضور در این کتاب را دریافت و اقدام لازم را معمول دارند یا در حین سفارش غرفه نسیت به درخواست آگهی اقدام نمایند

 • ١٥ – ١٣٤ )یک نمایشگاه علاوه بر فرصت سازى تجاري، محلی براي یادگیري و نشر دانش تخصصی است. براي پربارتر شدن و ارتقاي ارزش علمی هر نمایشگاه، در کنار آن همایشها و کارگاههایی برگزار میگردد که با استقبال گسترده صاحبنظران و متخصصان صنعتی روبرو بوده و فرصتی براي به روز رسانی دانش فنی و آشنایی با دستاوردهاي نوین صنعت است
 • ١٥ – ١٣٥ )مشارکت کنندگان نمایشگاه نیز می توانند در طول دوره برگزاري نمایشگاه اقدام به برگزاري نشست یا سمینار مورد نظر خود جهت ارائه توانمندي هاي خود نمایند. مشخصات فنی و سالن ها همایش موجود در نمایشگاه در بخش آموزش وب سایت رسمی نمایشگاه با ذکر تعرفه هاي مصوب نمایشگاه وجود دارد. متقاضیان در صورت تمایل می بایست درخواست خود را در سايت رسمي نمايشگاه ثبت نمايند
 • ١٥ – ١٣٦ )برگزاركننده ضمن بررسى درخواست مشاركت كننده و در صورت تأئيد درخواست نسبت به صدور پيش فاكتور در وجه مشاركت كننده اقدام مى نمايد
 • ١٥ – ١٣٧ )پس از واريز وجه توسط مشاركت كننده و ثبت فيش واريزى در سامانه نمايشگاه و قطعيت برگزارى كارگاه و يا سمينار آموزشى برگزاركننده نسبت به اعلام كارگاه و يا سمينار مورد نظر درسايت نمايشگاه و صفحات مجازى مربوط به نمايشگاه اقدام خواهد نمود
 • ١٦ – ١٣٨ )شرکتهایی که متقاضی فضاي بدون تجهیزات (زمین خام )می باشند می بايست نسبت به رعایت موارد زیر اقدام نمایند
 • ١٦ – ١٣٩ )نقشه هاي اجرایی غرفه هایی که تو سط پیمانکار اجرا می شود باید به تایید برگزاركننده نمایشگاه ر سیده و مجوز ساخت دریافت نمایند. آخرین مهلت ارائه تضـامین و اخذ مجوزات لازم مطابق مقررات شـرکت سـهامی نمایشـگاه هاي بین المللی، حداکثر تا ده روز مانده به برگزارى می باشد بدیهی است به ازاء هر روز تأخیر در اخذ مجوزات لازم مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٢ ريال جریمه تأخیر به شرکت مربوطه تعلق خواهد گرفت و این جرائم از محل تضامین دریافتی کسر خواهد شد
 • ١٦ – ١٤٠ )برگزاركننده نمایشگاه مطابق قوانین بخش فنی (مدیریت طراحی و غرفه آرایی شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ایران )محق به انجام هرگونه تغییر در طرح هاي ارائه شده میباشد. در صورتی که شرکت کننده تغییرات طرح را رعایت ننماید، ستاد برگزاري یا شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ایران حق دارد نسبت به تخریب ساخت و ساز غرفه اقدام و هزینه هاي مربوطه را از مشارکت کننده اخذ نماید
 • ١٦ – ١٤١ )کلیه عملیات ساخت اسکلت غرفه ها نظیر جوشکاري، نجاري و غیره در داخل سالنهاي نمایشگاه ممنوع میباشد و قطعات لازم براي ساخت غرفه ها مى بايست به صورت آماده جهت مونتاژ و نصب وارد سالن نمایشگاه گردند، بدیهی ا ست در صورت عدم رعایت موارد فوق برگزارکننده می تواند نسبت به قطع برق و تعطیل نمودن ساخت و ساز اقدام نماید
 • ١٦ – ١٤٢ ) تحویل سالن به منظور شروع مونتاژ و برپایی غرفه هاي خود ساز (خام )و ورود ما شین آلات سنگین بر روي سایت اعلام خواهد شد. آخرین مهلت اتمام عملیات مونتاژ و برپایی غرفه هاي خودساز ساعت ١٢ ظهر روز قبل از افتتاح است. بدیهی است به ازاء هر ساعت تاخیر و دیرکرد در برپایی غرفه، مبلغ پنج میلیون ریال از سپرده حسن انجام کار مربوطه کسر خواهد گردید
 • ١٦ – ١٤٣ )آماده سازي، آرایش غرفه ها و چیدن کالا باید تا ساعت ٠٠/١٦ روز قبل از افتتاح نمایشگاه تکمیل و به اتمام ر سیده با شد و کلیه و سایل اضافی و صندوقهاي خالی از محوطه نمایشگاه خارج شده با شد. در غیر این صورت شرکت کننده موظف ا ست به ازاي هرساعت دیرکرد مبلغی معادل پنج میلیون ریال را به عنوان خسارت پرداخت نماید. بدین منظور، کلیه شرکت کنندگان ملزم به تحویل تضــمین قانونی مربوط به این موضــوع از طریق خود یا پیمانکار خود به برگزاركننده همزمان با تایید طرح توســط برگزارکننده میبا شند. بدیهی ا ست در صورت هرگونه دیرکرد یا وارد آوردن خسارت ، برگزاركننده خسارات وارده را را سا از محل تضامین دریافت شده جبران خواهد نمود ومشارکت کننده یا پیمانکار وي حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت
 • expo.ebss.ir ١٧ – ١٤٤ )متقاضـیان اسـتفاده از اینترنت باید ضـمن مراجعه به وب سـایت نسـبت به تکمیل فرم، انتخاب نوع سـرویس اینترنت و پرداخت هزینه اقدام نموده و جهت گرفتن کلمه عبور با پیمانکار نمایشگاه بین المللی، شرکت ایرانیان نت هماهنگی لازم را به عمل آورند.
 • ١٨ – ١٤٥ )انجام هرگونه تبلیغات در محوطه نمایشگاه و خارج از غرفه هاي اختصاصی مشارکت کننده، پس از هماهنگی و کسب مجوز از برگزارکننده و روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ایران مجاز میباشد. بدیهی است مشارکت کنندگانی که بدون کسب مجوز نسبت به انجام تبلیغات در محوطه نمایشــگاه اقدام نمایند متعهد خواهند بود علاوه بر پرداخت هزینه هاي تبلیغات مطابق تعرفه هاي شــرکت سهامی نمایشگاه ها، نسبت به پرداخت جریمه به برگزاركننده اقدام نمایند.
 • ١٨ – ١٤٦ )هرگونه عکسبرداري و فیلمبرداري از محوطه نمایشگاه و داخل سالنها پس از کسب مجوز از ستاد برگزاري و روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ایران مجاز می باشد
 • ١٩ – ١٤٧ )در صـورت بروز هرگونه حادثه اى خارج از اختیار و کنترل برگزارکننده مانند جنگ، زلزله ، سـیل و بیماري هاي فراگیر و سـایر حوادث طبیعی که منجر به عدم برگزاري، تاخیر یا افزایش دوره برگزاري نمایشگاه شود، برگزار کننده در جهت حفظ منافع مشارکت کننده اقدام می نمايد و شرکت کننده مجاز به اعتراض یا استرداد وجوه پرداختی نخواهد بود.

اين شركت با مطالعه تمامى موارد مندرج در قوانين و مقررات مشاركت در نمايشگاه ضمن قبول آن متعهد مى گردد كليه قوانین و مقررات مذکوراعم از ١٩ ماده و ١٤٧ بند را رعایت و هرگونه عواقب ناشـی از عدم رعایت قوانین و مقررات به عهده این شـرکت میباشـد و برگزاركننده هیج گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

نام شركت

-

-