مراحل ثبت نام

٤)ثبت نام اوليه

٤ ٥٠ )ثبت نام در نمايشگاه بصورت اينترنتى بوده و جهت اطلاع از ثبت نام مى توانيد ضمن مطالعه راهنماى ثبت نام مندرج در وب سايت نمايشگاه نسبت به مشاركت در نمايشگاه اقدام نمائيد و مراحل ثبت نام بشرح ذيل مى باشد.

٤ ٥١ )ابتدا كاربر نسبت به ثبت اطلاعات مربوط به بخش كاربرى اقدام نموده و نام كاربرى و رمز عبور دريافت مى نمايد به ياد داشته باشيد نام كاربرى و رمز عبور صادر شده هميشه محفوظ خواهد ماند

٤ ٥٢ )پس از اخذ نام كاربرى و رمز عبور كاربر نسبت به انتخاب نمايشگاه مورد نظر و ثبت نام اوليه مشاركت كننده اقدام خواهد نمود

٤ ٥٣ )در اين مرحله كاربر نسبت به تعيين ماهيت مشاركت كننده اعم از حقيقى و حقوقى اقدام مى نمايد

*حقيقى : به آندسته از مشاركت كنندگانى گفته مى شود كه تحت نام شخصى خود با اخذ مجوزهاى صنفى مانند پروانه كسب مشغول به فعاليت مى باشند

*حقوقى : اعم از شركت ها سازمان هاى دولتى سمن ها 

* مدارك مورد نياز براى ثبت نام مشاركت كنندگان حقوقى :

٤ ٥٤ ) مدارك ثبتى : روزنامه رسمي اساسنامه شركت گواهى ثبت برند (درصورت دارا بودن) كد اقتصادى شناسه ملى

٤- ٥٥)مدارك تخصصى شركت هاى توليدى : پروانه تأسيس ، پروانه توليد هريك از محصولات قابل نمايش در فضاى نمايشگاهى ، مجوزهاى صنفى ( درصورت دارا بودن )

٤ ٥٦ ) مدارك تخصصى شركت هاى بازرگانى : پروانه فعاليت ، قرارداد و نامه نمايندگى (در صورت ارائه كالاهاى خارجى) ، مجوزهاى صنفى ( درصورت دارا بودن ) نسخه اصلى كاتالوگ محصولات شركت

٤- ٥٧ ) مدارك تخصصى شركت هاى فنى مهندسى ، دانش بنيان و خدماتى : پروانه فعاليت ، كد PUB  (در صورت دانش بنيان بودن ) ، گواهى رتبه بندى معاونت محترم برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى (گريد)

 

*مدارك مورد نياز مشاركت كننده حقيقى

٤ ٥٨ ) شناسنامه ، كارت ملى ، پروانه فعاليت ، كد اقتصادى ، مجوزهاى صنفى ،

٤-٥٩) ثبت اطلاعات مديرعامل شركت

٤-٦٠ ) ثبت اطلاعات نماينده تام الاختيار

٤- ٦١ ) ثبت اطلاعات محل اقامت مشاركت كننده

٤-٦٢ ) ارسال اسكن مدارك ازطريق سامانه نمايشگاه  

٤- ٦٣ ) كليه مشاركت كنندگان اعم از حقوقى و حقيقى مى بايست بخش اظهار كالاى مورد نمايش در نمايشگاه را به دقت و با ارائه مدارك و مستندات مربوطه تكميل نمايند

٤ ٦٤ )پس از تكميل ثبت نام اوليه ، مشاركت كننده نسبت به واريز مبلغ ده ميليون ريال به حساب برگزاركننده اقدام خواهد نمود شايان ذكر است در صورت جانمائى قطعى مبلغ فوق به عنوان پيش پرداخت محسوب خواهد شد و در صورت انصراف قبل از مرحله جانمائى قطعى هيچگونه وجهى مسترد نخواهد شد و وجه پرداختى بعنوان هزينه كارشناسى اخذ خواهد گرديد

٤- ٦٥ ) ستاد برگزاري پس از بررسی مدارك اولیه ارسال شده توسط متقاضیان  و دريافت فيش واريزى مبلغ پيش ثبت نام در صورت کامل بودن مدارك نسبت به تایید مدارك پیش ثبت نام اقدام خواهد نمود و نتيجه بررسى اعم از تأئيد ، نقص مدارك و يا عدم تأئيد ثبت نام اوليه از طریق پيامك يا پست الکترونیکی که در هنگام ثبت نام در سامانه ثبت نموده اید به اطلاع متقاضیان خواهد رسيد

٥) جانمائى

٥ ٦٦ )پس از تایید مدارك پیش ثبت نام توسط برگزار كننده متقاضى مى بايست ضمن ورود به سامانه ثبت نام، نسبت به سفارش غرفه  از منوي مربوطه اقدام نمایند. به منظور جلوگیري از انجام عمليات مجدد ، مى بايست   درخوا ست هاي قطعی خود را در سامانه اعلام نمایند (امكان اصلاح درخواست ها در شرایط خاص و با تایید ستاد برگزاري امکان پذیر میباشد.)

٥ ٦٧ )متقاضى مى بايست با مطالعه قوانين ارزى ريالى در انتخاب نوع غرفه درخوا ستی اعم از غرفه هاي ریالی ، غرفه هاي ارزي یا غرفه هاي ارزي ریالی با توجه به قوانین و مقررات بخش ارزي اقدام نمایند بدیهی ا ست ستاد برگزاري ضمن برر سی درخواست متقاضيان و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات، راسـاً نسـبت به تایید یا عدم تایید متقاضـیان اقدام خواهد نمود و متقاضـیان حق هرگونه اعتراضـی را در این خصـوص از خود سـلب مى نمايند

٥ ٦٨ )برگزاركننده پس از بررسى درخواست متقاضى نسبت به تأئيد موقت جانمائى و يا عدم تأئيد درخواست متقاضى اقدام خواهد نمود و نتيجه بررسى را از طريق پيامك يا پست الكترونيك به متقاضى اطلاع رسانى خواهد شد .

٥ ٦٩ )در صورت عدم تأئيد درخواست مشاركت كننده ، متقاضى مى تواند در زمان مقرر نسبت به تغييردرخواست و يا رفع نواقص احتمالى مجددا اقدام نمايد

 

٦)  أمور مالى و قراردادها

٦ ٧٠ ) ) در صورت تأئيد موقت جانمائى ، متقا ضیانی که در ثبت نام خود، فضاي ریالی درخوا ست داده اند مى بايست با مراجعه به قسمت أمور مالى سامانه ثبت نام ضـمن دانلود فرم تعهد نامه نسـبت به مهر و امضـاء تعهد نامه اقدام و با توجه به دسـتورالعمل موجود در  صـفحه دوم تعهدنامه نسـبت به تعیین رقم چک تضـمین و تودیع چک به میزان کل ارزش ارزي غرفه خود اقدام نمایند. چک تضـمین ارزي ریالی مى بايست صرفا چک متعلق به شرکت یا شخص متقاضی بوده و حساب بانکی آن به شبکه سراسري بانکی متصل باشد در غير اينصورت برگزاركننده از پذیرش سایر چک ها معذور میباشد.

فرمول چک تعهد ارزى :

 متراژ غرفه x  ٢٠٥یورو x نرخ روز یورو  (از طریق سایت رسمی نمایشگاه اعلام می گردد )+ ۹% مالیات ارزش افزوده

*تذكر: چك تضمين ارزي مى بايست به تاريخ روز دوم نمايشگاه و بدون بابت و صرفا در وجه شركت (آواى موفق ايرانيان ) صادر گردد و برگزاركننده از پذيرش ساير چك ها معذور مى باشد .

٦ ٧١ ) پس از طى مراحل فوق متقاضى مى بايست فرم قوانين و مقررات ( ١ نسخه )  و قرارداد واگذارى حق انتفاع فضاى نمايشگاهى ( ٢ نسخه ) فرم تعهد نامه ارزى (١ نسخه )  را مهر و  امضاء نموده و  به همراه چك تعهد ارزى بصورت حضورى به أمور مالى و قراردادهاى برگزاركننده تحويل مى نمايد و رسيد دريافت مى نمايد .

٦ ٧٢ ) پس از تحويل مدارك فوق امور مالى و قراردادهاى برگزاركننده نسبت به صدور پيش فاكتور حق انتفاع فضاى نمايشگاهى درخواستى و ارسال آن از طريق سامانه اقدام خواهد نمود و متقاضى مى بايست در زمان مقرر نسبت به پرداخت مبلغ پيش فاكتور صادره  اقدام نمايد و پس از واريز تصوير فيش واريزى را در سامانه ثبت نام ارسال نمايد .

٦ ٧٣ )پس از ثبت تصوير فيش پرداختى در سامانه ثبت نام برگزار كننده تأئيد جانمائى و قطعيت ثبت نام را از طريق پيامك و يا پست الكترونيك به متقاضى اطلاع رسانى خواهد نمود

٦ ٧٤ ) پس از انجام کلیه مراحل ثبت نام اعم از  ارسـال مدارك، پرداخت هزینه هاي ثبت نام و تودیع تضـامین لازم و با تایید برگزاركننده، وضـعیت ثبت نام متقاضیان از حالت پیش ثبت نام به ثبت نام قطعی تغییر داده خواهد شد، بدیهی است در صورتی که متقاضیان ثبت نام خود را قطعی ننمایند حتی در صورت واریز وجه نیز ستاد برگزاري مى تواند نسبت به واگذاري فضاي درخواستی نمايشگاهى متقاضى را به سایر متقاضیان واگذار نمايد و متقاضی مذکور که ثبت نام خود را قطعی ننموده است حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمايد .

لازم به ذکر ا ست عدم و صول هر یک از موارد فوق موجب عدم قطعی شدن ثبت نام خواهد بود و برگزاركننده هیچگونه مسئولیتی در قبال عواقب ناشی از عدم ثبت نام متقاضیان نخواهد داشت

 

٧ ) أمور ادارى :

٧ ٧٥ ) پس از قطعی شدن ثبت نام، مشاركت كننده مى بايست مطابق زمانبندى اعلام شده در سامانه ثبت نام ، نسبت به تكميل مراحل ادارى خود اقدام نمايد

*صدور كارت شناسايى غرفه داران

٧ ٧٦ ) تكميل اسامی و بارگذارى مدارك مربوط به دريافت كارت شناسايى غرفه داران اعم از ١) ثبت مشخصات درخواست كننده كارت ٢)عكس پرسنلى  ٣) تصوير كارت ملى

٧ ٧٧ )مشارکت کنندگان می بايست حداقل تا ده روز قبل از برگزارى نمايشگاه ضمن مراجعه به قسمت ادارى سايت نمايشگاه نسبت به تكميل مدارك مورد نياز به منظور صدور كارت شناسايى غرفه داران اقدام نمايد 

٧ ٧٨ ) رعایت حجاب کامل اسلامی براي بانوان محترمه و عدم پوشش کراوات براي آقایان طبق قوانین حراست نمایشگاه بین المللی الزامی میباشد. همچنین عکس ها پرسنلى می بایست به صورت کاملا اداري بوده و شئونات نمایشگاه در آن رعایت شده باشد.

٧ ٧٩ ) تعداد کارت شناسایی متناسب با متراژ تحت پوشش غرفه شرکت کننده به شرح جدول ذيل به مشاركت كنندگان تعلق خواهد گرفت. محدودیت هاي درنظر گرفته شده از سوي حراست شرکت سهامی نمایشگاه بوده و کارت بیشتر از سهمیه صادر و ممهور نخواهد شد. لذا به منظور عدم بروز مشکلات سامانه ثبت نام فقط به تعداد مندرج در جدول زیر به مشارکت کنندگان اجازه ثبت اطلاعات خواهد داد لذا در تکمیل و اعلام اسامی قطعی دقت لازم را معمول فرمایید.

كارت شناسايى غرفه داران داخل سالن

كارت شناسايى غرفه داران فضاى باز

رديف

متراژ غرفه

تعداد كارت

رديف

متراژ

تعداد كارت

١

تا ١٢ متر

2 عدد

 

تا ٥٠ متر

2 عدد

٢

١٣ تا ٢٤ متر

3 عدد

 

٥١ الى ١٠٠ متر

3 عدد

٣

٢٥ تا ٥٠ متر

4 عدد

 

١٠١ متر به بالا

4 عدد

٤

٥١ الى ١٠٠ متر

6 عدد

 

 

 

٥

١٠١ الى ١٥٠ متر

8 عدد

 

 

 

٦

١٥١ متر به بالا

10 عدد

 

 

 

 

٧ - ٨٠ ) کارت شناسایی مشارکت کنندگان از سه روز قبل از افتتاح نمایشگاه در محل ستاد برگزاري واقع در نمایشگاه بین المللی توزیع خواهد شد.

٧ ٨١ )مشارکت کنندگان می بایستی نسبت به دريافت تعهد نامه حراست از بخش ادارى سامانه ثبت نام نمایشگاه اقدام و پس از تکمیل نمودن و مهر و امضاء کردن هر دو صفحه آن توسط مديرعامل  شركت نسبت به عودت آن از طریق سامانه اقدام نمایند.

٧ ٨٢ )بخش دریافت اطلاعات اسامی غرفه داران از پنج روز مانده به برگزارى نمايشگاه غیر فعال خواهد شد و کلیه کارت ها تنها بر اساس اطلاعات موجود در سامانه صادر خواهد شد و مسئولیت عدم صدور کارت براي مشاركت كنندگانى که تا قبل از آن تاریخ نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام ننمایند بر عهده مشارکت کنندگان محترم میباشد.

٧ ٨٣ )نمایندگان شرکت هاي خارجی در صورت نیاز به معرفی غرفه داران خارجی می بایست به صورت غير حضوري به ارسال اسکن رنگی پاسپورت مشارکت كنندگان خارجی تا  پنج روز قبل از برگزارى نمايشگاه از طریق سامانه نمايشگاه  اقدام نمایند.

*صدور كارت پاركينگ

٧ ٨٤ ) ثبت مشخصات مربوط به صدور كارت پاركينگ اعم از ١) نام خودرو  ٢) پلاك خودرو ٣) نام دارنده خودرو ٤) ثبت تلفن همراه دارنده خودرو

٧ ٨٥ )طبق تمهیدات در نظر گرفته شده پارکینگ نمایشگاه براي استفاده غرفه داران رایگان بوده و همچنین غرفه داران می توانند با در دست داشتن کارت غرفه داري يا كارت پاركينگ ، از پارکینگ هاي داخل محوطه نمایشگاه استفاده نمایند.

٧ ٨٦ ) به اطلاعاتی که بعد از زمانبندى اعلام شده ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و اطلاعات این قبیل مشاركت كنندگان در کتاب و سایت درج نخواهد شد

٧ ٨٧ )برگزاركننده هيچگونه مسئوليتى در قبال ارائه خدمات به مشاركت كنندگانى كه اطلاعات درخواستى را مطابق زمانبندى به برگزاركننده ، ارسال ننموده باشند بر عهده نخواهد داشت . بديهى است هيچگونه وجهى به اين قبيل مشاركت كنندگان عودت داده نخواهد شد

٧ ٨٨  ) کلیه اطلاعات مشاركت کنندگان از طريق سامانه توسط نماينده تام الاختيار مشاركت كننده ثبت خواهد شد و  در موضوعات مرتبط مورد ا ستفاده قرار خواهند گرفت لذا برگزار كننده مسئولیتی در قبال صحت مطالب نخواهد دا شت و از پذیرش اطلاعات در قالب فکس و سایر فرمت ها معذور می باشد .

٨) أمور فنى

فضاي نمايشگاهى داخل سالن با تجهیزات يا غرفه پيش ساخته :

٨ ٨٩ ) به غرفه اى اطلاق می گردد که توسط برگزاركننده برای مشارکت کننده ساخته شود.

٨ ٩٠ ) حداقل متراژ غرفه پيش ساخته ارزي و یا ریالی داخل سالن ١٢ متر مربع میباشد.

٨ ٩١ ) تجهیزات عمومی غرفه هاي عادي نمایشگاهی داخل سالن به شرح زیر می باشند:

١ ) دیوارهاي پارتیشن غرفه  ٢)  نور غرفه  ٣) دو عدد صندلی   ٤)یک عدد پریز برق   ٥) موکت    ٦) یک عدد میز

٧ ) كتيبه سر درب غرفه

٨ ٩٢ )در صورت واردن آوردن هر گونه خسارت به غرفه هاي پیش ساخته، سازه و تاسیسات سالن از سوي مشارکت کننده میزان خسارت راسا توسط برگزاركننده محاسبه و وجوه آن از مشارکت کننده اخذ خواهد شد.

٨ ٩٣ )بعد از قطعی شدن ثبت نام طبق برنامه زمان بندى برگزار كننده امکان تغییر نوع فضا (از با تجهیزات به خام )تا ده روز قبل از برگزارى نمايشگاه وجود دارد و پس از آن تاریخ تغییر نوع فضا امکان پذیر نمی باشد لازم به توضیح است در صورتی که مشارکت کنندگان محترم نسبت به اخذ فضاي با تجهیزات اقدام وهزینه مربوطه را پرداخت نمایند و پس از آن نسبت به درخواست فضاي خام اقدام نمایند هزینه مربوطه عودت داده نخواهد شد.

٨ ٩٤ )خروجی برقی که به مشاركت کنندگان محترم تحویل میگردد قابلیت جریان ٢ آمپر را دارا میباشد و مقاومت سیم کشی هاي استفاده شده در غرفه ها محدود ا ست. لذا ا ستفاده از و سایل پر مصرف ،پروژکتور اضافی، و سایل نمایشی پرمصرف ممنوع ا ست. در صورت نیاز مشارکت كننده باید با هماهنگی برگزارکننده مجوز دریافت نماید.

٨ ٩٥ ) نکته قابل توجه مشاركت كنندگان این نوع غرفه؛ ابعاد هر پارتیشن جهت طراحی بنر  ٢٤٥ X   ٩٥ سانتیمتر عمودي ا ست. ابعاد غرفه ها در نقشه هاي سالن ها با توجه به گریدهاي سالن قابل محاسبه است که در صورت تمایل به طراحی بنر ابعاد فوق واجد اهمیت است.

 

 

 

فضاي داخل سالن بدون تجهیزات  (زمین خام ) :

٨- ٩٦ ) فضاي خام: فضایی است که به مشارکت کننده بدون داشتن تجهیزات نمایشگاهی از قبیل پنل، موکت، نور و سردرب تحویل میگردد و تجهیز آن بر عهده مشارکت کننده میباشد.

٨ -٩٧ ) پس از قطعی شدن ثبت نام در سامانه نمایشگاه، مشارکت کنندگانی که نسبت به اخذ زمین خام اقدام نموده اند، مى بايست نسبت به انتخاب پیمانکار ساخت و ساز غرفه خود از فهرست غرفه سازان مجاز معرفی شده توسط شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللى ایران که در سایت www.iranfair.com مشخص شده اقدام نمایند. غرفه سازان با توجه به روند اخذ مجوز غرفه سازى که متعاقبا در بخش اخذ مجوز غرفه سازي سایت اعلام می گردد، جهت اخذ مجوز حداکثر تا ده روز قبل از برگزارى نمايشگاه فرصت دارند تا کلیه موارد مربوط به ساخت و ساز غرفه خود را با توجه به مدارك مندرج در سایت انجام و مجوز غرفه سازي دریافت نمایند.

٨ ٩٨) حداقل متراژ غرفه ارزي بدون تجهیزات ١٢ مترمربع و در بخش ریالی ٣٦ متر مربع میباشد.

٨ ٩٩ ) مشارکت کنندگانی که متقاضی غرفه بدون تجهیزات (زمین خام)می باشند، می بایست در فرم هاي ثبت نام متراژ درخواستی در قسمت بدون تجهیزات وارد نمایند.

٨ ١٠٠ ) غرفه سازان میبایست از طریقی که در سایت نمایشگاه متعاقبا اعلام می گردد، نسبت به درخواست صدور مجوز و ارائه معرفی نامه از شرکت اصلی تا ده روز قبل از برگزارى نمايشگاه به برگزاركننده اقدام نمایند.

پیمانکار ساخت غرفه

٨ ١٠١ ) پیمانکار غرفه ساز می بایست از غرفه سازان مجاز و صاحب صلاحيت معرفی شده توسط شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللی ایران انتخاب گردد و مجوز به ساخت غرفه به سایرین اعطا نخواهد شد.

٨ ١٠٢ ) پیمانکار می بایست جهت کسب اطلاعات تکمیلی بابت اخذمجوز غرفه سازي و فرایند صدور مجوز به بخش غرفه سازي سایت مراجعه نموده و تمامی فرم ها و مدارك مورد نیاز را طبق ضوابط مشخص شده در دفترچه قوانین و مقررات غرفه سازي تکمیل نماید.

٨ ١٠٣ )مشارکت کنندگانی که متقاضی غرفه بصورت خام میباشند، میبایست طبق جدول ذیل، تضامین بابت ساخت به موقع غرفه، حسن انجام کار و رعایت اصول و مقررات غرفه سازي، عدم وارد آوردن خسارت و تخلف و تخلیه به موقع را به حساب شماره حساب ۱۰۸۳۶۷۳۷۶۱ یا شماره کارت ۵۰۴۱۷۲۱۱۱۱۸۵۸۴۹۵ به نام شرکت صنايع نمايشگاهى آواى موفق.پرداخت نمایند و اسکن فیش واریزي را همراه با مدارك غرفه سازي به دفتر برگزاركننده ارسال نمایند.

جدول ميزان تضامين غرفه سازى

رديف

متراژ غرفه

مبلغ وجه تضمين

١

ساخت غرفه زير ٥٠ متر

۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

٢

ساخت غرفه از ٥١ متر تا ١٠٠ متر

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

٣

ساخت غرفه از ١٠١ متر تا ٢٠٠ متر

۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

٤

ساخت غرفه از ٢٠١ متر به بالا

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

 

٨ -١٠٤ ) بدیهی است بعد از اتمام کار نمایشگاه و ارائه گزارش از سوي شرکت سهامی نمایشگاههاي بینالمللی تهران، مبالغ اخذ شده فقط با ارائه اصل فیش پرداختی و اعلام کتبی شماره حساب، به حساب معرفی شده عودت خواهد شد (حداقل٤٠  روز کاري پس از نمایشگاه ) و در صورت تخلف، جریمه ها از تضمین ارائه شده کسر خواهد گردید.

٨ ١٠٥ )شرکت کنندگان موظفند کابل و تابلوهاي اتوماتیک ( ستاندارد و مجهز به سی ستم ارت کلید محافظ جان)و متنا سب با میزان برق مصرفی خود را تهیه نموده و جهت انتقال برق از تابلوي ا صلی یا کابلهاي ارتباطی به غرفه مربوطه ضمن هماهنگی با برگزاركننده و واحد برق شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ایران اقدام نمایند.

٨ ١٠٦ ) شرکت هاي متقاضی ساخت و ساز غرفه می بایست حداکثر تا ده روز قبل از برگزارى نمايشگاه نسبت به ارائه کلیه مدارك فوق الذكر و طرح هاي سه بعدي غرفه خود اقدام نمایند بدیهی است به ازاء هر روز تأخیر در اخذ مجوزات لازم (مطابق با جدول ) بالا مبلغ  ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه تأخیر به شرکت مربوطه تعلق خواهد گرفت و این جرائم راساً از محل تضامین دریافتی کسر خواهد شد.

*ساخت طبقه دوم

٨ ١٠٧ )مشارکت کنندگانی که تمایل به ساخت طبقه دوم در فضاي نمایشگاهی خود داشته باشند با رعایت شرایط زیر و تایید بخش فنی برگزارکننده و بخش فنی نمایشگاه و پرداخت هزینه مربوطه میتوانند نسبت به ساخت طبقه دوم اقدام نمایند.

٨ ١٠٨) شرایط لازم براي ساخت طبقه دوم به شرح زیر می باشد:

* توجه به شرایط فیزیکی غرفه و ارتفاع سالن و تأییدیه نهایی طرح غرفه توسط مدیر فنی

* حداقل فضاي ممکن براي طبقه همکف ٦٠ متر مربع

  * مساحت طبقه دوم باید حداقل ٢٥% و حداکثر ٥٠% از مساحت طبقه همکف باشد.

  * ساخت طبقه دوم نباید هیچ تداخل و مزاحمتی براي سایر غرفه هاي همجوار داشته باشد.

  * طبقه دوم میبایست به صورت اکسپوز (بدون سقف ) اجرا شود.

* انجام تسویه حساب مربوطه به ساخت طبقه دوم شرط اصلی صدور مجوز می باشد. هزینه طبقه دوم به شرح زیر محاسبه می گردد؛

هزینه طبقه دوم = (  تعرفه مشاركت در نمايشگاه )   X  (  ٥٠ درصد مساحت طبقه دوم )

٨- ١٠٩) برگزاركننده با توجه به شرایط سالن و وضعیت سایر غرفه ها در تایید و عدم تایید ساخت طبقه دوم مختار است و مشارکت کننده حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب مى نمايد .

فضاى باز :

٨-١١٠ )حداقل متراژ غرفه ارزي و یا ریالی فضاي باز ٣٠ متر مربع میباشد.

٨ ١١١ )برگزار كننده  در خصوص متقاضیان فضاي باز تنها نسبت به اختصاص فضا اقدام نموده و مسئولیت دیگري بر عهده نخواهد داشت.

٨ - ١١٢ )حرا ست و نگهبانی از تا سیسات شرکت هاي متقا ضی فضاي باز بر عهده متقا ضیان بوده و برگزاركننده هیچگونه مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهند داشت.

٨ ١١٣ )شرکت هاي متقاضی نگهبان، میبایست از طریقی که بر روي سایت نمایشگاه اعلام می گردد، نسبت به انتخاب نگهبان فضاي شب اقدام نمایید.

٨ ١١٤ )مسـئولیت افراد معرفی شـده توسـط شـرکت ها راسـا بر عهده خودشـان بوده و سـتاد در قبال مشـکلات و حوادث احتمالی هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

٨ ١١٥ ) هرگونه خسارت وارد شده تو سط مشارکت کنندگان مستقر در فضاي باز میبایست تو سط مشارکت کننده جبران گردد ، میزان این خسارت از سوي برگزارکننده تعیین و مشارکت کننده متعهد به پرداخت خسارات وارده بدون هیچگونه قید و شرطی خواهد بود.

٨ ١١٦ )با عنایت به اینکه ثبت نام و جانمایی شــرکت متقاضــی حضــور در فضــاي باز نمایشــگاه، در لحظات آخر برگزاري انجام میگیرد. لذا مشارکت كنندگان محترم عنایت دا شته با شند که نقشه فضاي باز مرتبا تغییر خواهد نمود و برگزاركننده حق جابجائى شرکتها در فضاي باز را تا آخرین لحظات براي خود محفوظ میدارد و مشارکت کننده حق هیچ گونه اعترا ضی در خصوص جانمایی شرکتهاي دیگر در اطراف فضاي خود را ندارد.

٩ ) فسخ درخواست

٩ ١١٧ )با توجه به اینکه فسخ خدمات درخوا ستی علی الخصوص فسخ تخصیص فضاي نمایشگاهی مشکلات عدیده اي را براي برگزارکننده ایجاد می نماید، لذا خواهشمند ا ست پس از قطعی شدن تصمیم خود مبنی بر مشاركت در نمایشگاه نسبت به ارائه درخوا ست و واریز وجه اقدام نمایید، در غیر این صورت فسخ درخوا ست تنها با ارائه نامه کتبی به برگزاركننده و مطابق شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود و مشارکت کننده با امضاء این مقررات حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمایند.

                   

رديف

تاريخ درخواست فسخ

ميزان عودت وجه

١

در مرحله ثبت نام اوليه

هيچ هزينه اى عودت داده نخواهد شد

٢

قبل از ٤٥ روز مانده به نمايشگاه

١٠ درصد كل فاكتور كسر مى گردد

٣

از ٤٤ روز تا ٣٠ روز مانده به نمايشگاه

٥٠ درصد كل فاكتور كسر مى گردد

٤

از ٢٩ روز مانده به نمايشگاه

هيچ هزينه اى عودت داده نخواهد شد

 

٩ ١١٨ ) با توجه به اينكه مسئوليت كامل جانمائى بر عهده برگزاركننده مى باشد عدم قرارگيرى در جاى مناسب دليل موجهى براى عدم حضور یا فسخ درخواست نمی باشد بدیهی است برگزار كننده صرفاً مطابق جدول فوق به درخواست هاي کتبی در خصوص انصراف از مشاركت رسیدگی خواهد نمود.

٩ ١١٩ )در صورتیکه مطابق قوانین ستاد ملی کرونا نمایشگاه در تاریخ مقرر برگزار نگردد مشارکت کنندگان موظف به حضور در نمایشگاه در تاریخ جدید خواهند بود و ستاد برگزاري هیچگونه وجهی را عودت نخواهد داد لذا در صورتیکه مشارکت کننده اصرار به عدم حضور داشته باشد ٢٠ درصد کل مبلغ پیش فاکتور متقاضی به عنوان کارمزد کسر و الباقی به مشارکت کننده عودت داده خواهد شد و در صورتیکه مشارکت کننده تصمیم به حضور در تاریخ جدید پس از عودت وجه داشته باشد میبایست کل مبلغ پیش فاکتور جدید را مجددا پرداخت نماید.