جدول زمانبندی
1

آخرین مهلت انصراف با کسر 10% هزینه کل غرفه (توجه : شرایط انصراف برابر با ماده 9 بند 117 دفترچه قوانین مقررات میباشد )

شنبه 1400/07/10
2

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 1400/08/15
3

اعلام نقشه های جانمایی ( ارائه نقشه منوط به تسویه حساب کامل می باشد.

دوشنبه 1400/08/10
4

آخرین مهلت جهت اعلام خودساز بودن بصورت کتبی

چهارشنبه 1400/08/05
5

آخرین مهلت ارائه نقشه های اجرایی غرفه سازی جهت اخذ تایید های لازم

دوشنبه 1400/08/10
6

آخرین مهلت ارائه مستندات(عرضه و نمایش کالای داخلی ، عرضه و نمایش کالای خارجی)

سه شنبه 1400/08/04
7

آخرین مهلت دریافت متن اطلاعات شرکت جهت درج کتاب نمایشگاه

دوشنبه 1400/08/10
8

تحویل کارتهای شناسایی و پارکینگ و دعوت

پنجشنبه 1400/08/20
9

انتقال محموله های بارهای سنگین و حجیم به داخل سالن های نمایشگاه

جمعه 1400/08/21
10

تحویل محل غرفه به شرکتهایی که عملیات غرفه سازی (خودساز)(ساعت کار 9 الی 22)

جمعه 1400/08/21
11

آخرین مهلت اتمام عملیات غرفه سازی شرکتهای خودساز

یکشنبه 1400/08/23
12

تحویل غرفه به شرکتها و چیدمان کالا در غرفه

دوشنبه 1400/08/24
13

پلمپ سالنها قبل از افتتاح نمایشگاه

دوشنبه ساعت 22 1400/08/24
14

افتتاح رسمی نمایشگاه

سه شنبه 1400/08/25
15

ساعت بازدید از نمایشگاه

9 الی 17
16

پایان رسمی از نمایشگاه

جمعه ساعت 17 1400/08/28
17

جمع آوری و خروج کالاهای نمایشی و تخلیه سالن

شنبه 1400/08/29